577 452 726

informační linka

Od 6:15 do 16:15 hodin

provozní doba

4. třída – Broučci

Učitelky: Petra Búřilová a Mgr. Ivana Petrů

Malý brouček spinkal v trávě,
probudil se dneska právě.
Protáhl si nožičky,
hlavičku i ručičky.
Na nohy vzal bačkorky,
a utíkal do školky.

Naše motto:
„Krůček po krůčku vpřed, chci poznat celý svět…“

Cíle:

všestranný rozvoj osobnosti dítěte (psychická, tělesná, rozumová oblast)
rozvíjení vztahu k živé i neživé přírodě
vytvoření předpokladů pro další vzdělávání, plynulé propojení vzdělávání MŠ a ZŠ.

„Na paloučku brouček spinká,
zvoní mu tam konvalinka.
A jak dlouho zvonila,
tak nám broučka vzbudila.
Cililink broučci, vstávejte,
celý svět objevujte.“

Svým výchovným působením podporujeme dětskou zvídavost, samostatnost, schopnost dětí najít své místo mezi ostatními. Snažíme se nabídnout jim dostatek příležitostí k vlastní činnosti a objevovat svět především prožitkem a zkušeností.

Hlavním cílem třídy je vytvoření fungujícího kolektivu, kde vládne klidná, kamarádská atmosféra a děti se zde cítí dobře. Klademe důraz na přátelství, komunikaci, porozumění, vzájemnou empatii, pomoc, spolupráci. Vedeme děti k samostatnému jednání. Připravujeme děti na novou životní etapu – etapu školáků. Zařazujeme a volíme takové činnosti, které děti co nejvíce obohatí o nové zkušenosti, zážitky, poznatky, dovednosti a vědomosti.

Vzdělávací obsah TVP vychází z ŠVP a je zpracován čtvrtletně v souladu s potřebami třídy a využitím aktuálních situací. Vzdělávací nabídka vychází ze záměrů integrovaných bloků ŠVP a je rozpracována do tematických celků složených z jednotlivých, převážně týdenních témat. Jejich obsah čerpá náměty ze světa lidí, přírody, poznání, kultury a tradic. Na vytváření třídního vzdělávacího programu se podílejí obě učitelky. Děti pracují v centrech aktivit, kde si samostatně volí činnost ze vzdělávací nabídky, umí tuto činnost dokončit a pomůcky uklidit.

Třída je členěna na koutky aktivit: Ateliér, Domácnost, Pokusy a objevy, Manipulační hry, Knihy a písmena, Divadlo, Kostky, Dílna, Cvičení