577 452 726

informační linka

Od 6:05 do 16:35 hodin

provozní doba

3. třída – Motýlci

Učitelky: Bc. Pavlína Krajčová

                   Ilona Řepová

Naše motto: „Spolu si hrajeme, spolu poznáváme, spolu se radujeme.“

Podívejte, milé děti,
motýlek k vám právě letí.
Posadil se na kytičku
a tam počkal jen chviličku,
potom letěl zase dál,
aby náš svět poznával.

O nás: Třída Motýlků se nachází ve druhém patře přední budovy MŠ. Tuto třídu navštěvuje celkem 26 dětí ve věku 3-4 let. Třída Motýlků je členěna na několik koutků (center aktivit), které dětem nabízejí rozličné druhy činností (Ateliér, Divadlo, Pokusy a objevy, Cvičení…).

Cílem našeho výchovně-vzdělávacího působení je všestranné rozvíjení osobnosti dítěte, podpora jeho touhy po objevování a poznávání a také podpora a rozvíjení prosociálního chování dětí.  Děti budeme vést k samostatnosti při zvládání sebeobsluhy při všech činnostech v průběhu dne.

Vzdělávací obsah TVP vychází z ŠVP, vzdělávací nabídka pak vychází ze záměrů integrovaných bloků ŠVP a je dále rozpracována do tematických celků, ze kterých jsou pak odvozeny převážně týdenní  témata.