577 452 726

informační linka

Od 6:05 do 16:35 hodin

provozní doba

Platba srpen 2020

platba v měsíci srpnu – ke stažení zde

Uhraďte, prosím, do 15. 8. 2020.

 

 

Informace k úplatě

Výše úplaty ve školním roce 2020-2021

Stravné a školné

Vážení rodiče,

platbu za stravné a školné proveďte bezhotovostním převodem

na účet školy

číslo 168717507/0300 vedený u ČSOB.

Platba musí být na účet připsána nejpozději do 15. dne daného měsíce!

(vyhláška č. 14/2005 Sb. § 6 odst. 7 v platném znění)

Při zadávání příkazu k úhradě poukazujte přesnou částku

s přiděleným variabilním symbolem

(je uveden na přehledu plateb a pro daný školní rok se nemění).

Pokud máte v MŠ dvě děti, platby sečtěte a pošlete jednou částkou. Variabilní symboly dětí napište vedle sebe bez čárky.

Měsíční přehled plateb školného a stravného je zveřejňován na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd a na webových stránkách školy v oddíle „stravné, školné“.

Jestliže nebude dlužná částka opakovaně zaplacena v daném termínu (tj. do 15.), je ředitelka MŠ oprávněna, po předchozím písemném oznámení zákonnému zástupci dítěte, rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte dle § 35 zákona č. 561/2004 Sb.

 

Číst více