577 452 726

informační linka

Od 6:15 do 16:15 hodin

provozní doba

Platba březen 2019

Uhraďte, prosím, do 15. 3. 2019

Platba březen

Stravné a školné

Výše úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2018/2019
v Mateřské škole Vizovice, okres Zlín

Pro školní rok 2018/2019 stanovuje ředitelka mateřské školy v souladus § 6 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb. v platném znění měsíční úplatu za předškolní vzdělávání

ve výši 500,- Kč

Podle § 123 odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění se vzdělávání dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

Osvobozen od úplaty je zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi nebo pokud dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči.

Tuto skutečnost je nutno prokazovat opakovaně ředitelce mateřské školy dokladem vystaveným úřadem práce.

Mgr. Ivana Petrů, ředitelka