577 452 726

informační linka

Od 6:05 do 16:35 hodin

provozní doba

4. třída – Broučci

Učitelky: Petra Búřilová

                   Zuzana Fotterová

          Mgr. Ivana Petrů

Na paloučku brouček spinká,

zvoní mu tam konvalinka.

A jak dlouho zvonila,

tak nám broučka vzbudila.

Cililink broučci, vstávejte,

celý svět objevujte.

V letošním školním roce 2019/2020 navštěvují 4. třídu Broučci předškoláci.

Je zde zapsáno 28 dětí, 17 kluků a 11 holek. Celkem 3 děti z tohoto počtu mají odklad školní docházky.

Třída Broučci se nachází v přízemí horní budovy mateřské školy, součástí je šatna dětí.

Třída je svým prostorem rozdělená na herní a odpočinkovou část ( koberec) a pracovní část ( stolečky). Celý prostor je rozčleněn na koutky, tzv. centra aktivit, které jsou využívány dle aktuální vzdělávací nabídky. Součástí třídy je také dílnička.

Koutky aktivit: Ateliér, Domácnost, Pokusy a objevy, Manipulační hry, Knihy a písmena, Divadlo, Kostky, Dílna, Cvičení.

Třída je dobře vybavena hračkami a pomůckami, které odpovídají věku předškolních dětí.

Vzdělávací obsah TVP vychází z ŠVP a je zpracován čtvrtletně v souladu s potřebami třídy a využitím aktuálních situací. Vzdělávací nabídka vychází ze záměrů integrovaných bloků ŠVP a je rozpracována do tématických celků složených z jednotlivých, převážně týdenních témat.

Ve vzdělání uplatňujeme prvky programu Začít spolu. Děti pracují v centrech aktivit, kde si samostatně volí činnost ze vzdělávací nabídky, umí tuto činnost dokončit a pomůcky uklidit.

Denně nabízíme dětem v jednotlivých centrech nové činnosti. Po celou dobu musí respektovat daná pravidla. Denně zařazujeme komunitní kruh a pohybové aktivity. Každé pondělí probíhá velké cvičení.

Hlavním cílem celé třídy je vytvoření fungujícího kolektivu, kde vládne pohodová a kamarádská atmosféra a děti se zde cítí dobře. Podporujeme u dětí  zvídavost, samostatnost  a schopnost  najít své místo mezi ostatními. Připravujeme děti na novou životní etapu – etapu předškoláků.