577 452 726

informační linka

Od 6:05 do 16:35 hodin

provozní doba

1. třída – Berušky

Učitelky: Marika Zapletalová

Lucie Smažinková

Chůva: Eva Baránková

„Já jsem tvoje kamarádka a ty jsi můj kamarád,

podejme si obě ruce, budeme si spolu hrát.

My jsme všichni kamarádi, máme se tu velmi rádi.

S beruškou se rozletíme a všechno se naučíme.“

Ve školním roce 2019/2020 chodí do třídy Berušky 25 dětí, z toho 12 chlapců a 13 děvčat ve věku od 2 do 3 let. Zvykáme si vydržet bez maminky, seznamujeme se s novými kamarády. Osvojujeme si základní hygienické návyky a sebeobsluhu. Hrajeme si, cvičíme, zpíváme, malujeme, kreslíme, modelujeme, zkoušíme správně držet tužku i lžíci. Každý den si před poledním odpočinkem čteme pohádku a učíme se spoustu nových věcí.

Naším cílem je mít spokojené děti ve třídě. Děti, které se do školky budou těšit a domů si odnášet plno krásných zážitků, zkušeností a poznatků. Mít děti, které budou umět rozdávat úsměv, být laskavé k druhým a vážit si věcí kolem sebe.

Svým výchovně vzdělávacím působením budeme podporovat dětskou zvídavost, samostatnost, chuť a touhu objevovat. Přejeme si, aby si děti vštípily úctu jeden k druhému, schopnost domluvit se, dohodnout, osvojit si základní pravidla společenského chování
a jednání.

Při výchovné práci budeme respektovat aktuální situaci a individuální potřeby a zvláštnosti dětí. Budeme děti podporovat ve spontánních aktivitách, kreativních činnostech, budeme využívat dramatickou výchovu, názorné metody práce, podporovat komunikativnost dětí, respektovat konkrétní sociální situaci v rodině.

Důležité je děti seznámit se životem v mateřské škole, osvojit si základní stanovená pravidla, a proto veškeré činnosti budeme plánovat a směřovat tak, aby dětem pomáhaly všestranně se rozvíjet.

2. třída – Šnečci

Učitelky: Zdenka Kulíšková

                  Vendula Fryšarová

Poslechněte, co vám říkám,
šneček nikam nepospíchá.
Proč by spěchal? Času dost,
vždyť cestuje pro radost.
On chce poznat celý svět,
pak přijde nazpátek.

Třídu navštěvují 4-5 leté děti. Hlavním cílem učitelek je klidné soužití, pěkná komunikace, spolupráce v kolektivu, všestranný rozvoj a touha objevování.

Děti vzděláváme v okruzích přírody, světa lidí, poznání, kultury a tradic. Třída je rozdělena na centra aktivit: Ateliér, Pokusy a objevy, Manipulační hry, Knihy a písmena, Divadlo, Kostky, Voda a písek, Domácnost a Cvičení, které si děti mají možnost vybrat. Třída využívají prvky programu Začít spolu.

Děti jsou vedeny k základům slušného chování ve školce i společnosti, úklidu, stolování, přátelství a samostatnosti…

3. třída – Motýlci

Učitelky: Bc. Pavlína Krajčová

                   Ilona Řepová

Naše motto: „Spolu si hrajeme, spolu poznáváme, spolu se radujeme.“

Podívejte, milé děti,
motýlek k vám právě letí.
Posadil se na kytičku
a tam počkal jen chviličku,
potom letěl zase dál,
aby náš svět poznával.

O nás: Třída Motýlků se nachází ve druhém patře přední budovy MŠ. Tuto třídu navštěvuje celkem 26 dětí ve věku 3-4 let. Třída Motýlků je členěna na několik koutků (center aktivit), které dětem nabízejí rozličné druhy činností (Ateliér, Divadlo, Pokusy a objevy, Cvičení…).

Cílem našeho výchovně-vzdělávacího působení je všestranné rozvíjení osobnosti dítěte, podpora jeho touhy po objevování a poznávání a také podpora a rozvíjení prosociálního chování dětí.  Děti budeme vést k samostatnosti při zvládání sebeobsluhy při všech činnostech v průběhu dne.

Vzdělávací obsah TVP vychází z ŠVP, vzdělávací nabídka pak vychází ze záměrů integrovaných bloků ŠVP a je dále rozpracována do tematických celků, ze kterých jsou pak odvozeny převážně týdenní  témata.

4. třída – Broučci

Učitelky: Petra Búřilová

                   Zuzana Fotterová

          Mgr. Ivana Petrů

Na paloučku brouček spinká,

zvoní mu tam konvalinka.

A jak dlouho zvonila,

tak nám broučka vzbudila.

Cililink broučci, vstávejte,

celý svět objevujte.

V letošním školním roce 2019/2020 navštěvují 4. třídu Broučci předškoláci.

Je zde zapsáno 28 dětí, 17 kluků a 11 holek. Celkem 3 děti z tohoto počtu mají odklad školní docházky.

Třída Broučci se nachází v přízemí horní budovy mateřské školy, součástí je šatna dětí.

Třída je svým prostorem rozdělená na herní a odpočinkovou část ( koberec) a pracovní část ( stolečky). Celý prostor je rozčleněn na koutky, tzv. centra aktivit, které jsou využívány dle aktuální vzdělávací nabídky. Součástí třídy je také dílnička.

Koutky aktivit: Ateliér, Domácnost, Pokusy a objevy, Manipulační hry, Knihy a písmena, Divadlo, Kostky, Dílna, Cvičení.

Třída je dobře vybavena hračkami a pomůckami, které odpovídají věku předškolních dětí.

Vzdělávací obsah TVP vychází z ŠVP a je zpracován čtvrtletně v souladu s potřebami třídy a využitím aktuálních situací. Vzdělávací nabídka vychází ze záměrů integrovaných bloků ŠVP a je rozpracována do tématických celků složených z jednotlivých, převážně týdenních témat.

Ve vzdělání uplatňujeme prvky programu Začít spolu. Děti pracují v centrech aktivit, kde si samostatně volí činnost ze vzdělávací nabídky, umí tuto činnost dokončit a pomůcky uklidit.

Denně nabízíme dětem v jednotlivých centrech nové činnosti. Po celou dobu musí respektovat daná pravidla. Denně zařazujeme komunitní kruh a pohybové aktivity. Každé pondělí probíhá velké cvičení.

Hlavním cílem celé třídy je vytvoření fungujícího kolektivu, kde vládne pohodová a kamarádská atmosféra a děti se zde cítí dobře. Podporujeme u dětí  zvídavost, samostatnost  a schopnost  najít své místo mezi ostatními. Připravujeme děti na novou životní etapu – etapu předškoláků.

5. třída – Žabky

Učitelky: Mgr. Jitka Galetková

                             Martina Světlíková

                             Zuzana Fotterová

Asistent pedagoga: Mgr. Jana Kulíšková

SEDÍ ŽÁBA V RÁKOSÍ,
TÁHÁ MYŠKU ZA VOUSY.
MYŠKA PÍSKÁ, ŽÁBA VÝSKÁ.
KUŇKY, KUŇKY, KUŇK, DO VODIČKY ŽBLUŇK.

Náš ranní rituál:

„Dobré ráno, dobrý den,

Vítáme se s úsměvem.

Ahoj kluci, ahoj dámy,

Zatočte se všichni s námi.

Dobré ráno, dobrý den,

Dneska zlobit nebudem.“

Do třídy žabek je zapsáno 28 dětí (11 chlapců a 17 děvčat). 24 dětí půjde k zápisu do 1. třídy ZŠ, 4děti jsou mladší.

Třída ŽABKY se nachází ve druhém patře horní budovy areálu mateřské školy.

Místnost je rozdělena na část herní s kobercem a část pracovní. V herně si děti hrají a spí. U stolečků zase převládají činnosti, výtvarné, pracovní a samozřejmě stolování. K naší třídě také přiléhá místnost na uskladnění peřinek a postýlek, koupelna a šatna dětí.

Hlavní cílem je připravit děti k zápisu do ZŠ. To znamená rozvoj hrubé motoriky, grafomotoriky, rozvoj řečových a předmatematických dovedností, dechové a artikulační cvičení.

Při naší práci respektujeme osobnost dítěte a dodržujeme zásady individuálního přístupu, přiměřenosti, názornosti, systematičnosti. Ve třídě panuje přátelská atmosféra a všichni se snaží dodržovat společná dohodnutá pravidla (spolupracujeme, uklízíme po sobě, pozdravíme a poděkujeme, učíme se správně stolovat).

Ve třídě jsou rozmístěna centra aktivit, v jejichž dosahu jsou hračky k těmto centrům zaměřené tzv. centra aktivit: ateliér, domácnost, pokusy a objevy, manipulační hry, knihy a písmena, divadlo, hudba, kostky, písek, cvičení.

Děti si činnosti vybírají z jednotlivých center. Po dokončení činnosti se děti schází v hodnotícím kruhu, kde si sdělují své dojmy, úspěchy, popřípadě neúspěchy při své práci.

Během celého dne se dbá na dodržování pitného režimu. Do vzdělávání zahrnujeme pobyt na školní zahradě či vycházky do okolí.

Spolupráce s rodiči je důležitá. Kdykoliv jim rádi odpovíme na individuální dotaz ohledně jejich dětí. Mohou si domluvit konzultaci s paní učitelkou o výchovně vzdělávacích potřebách jejich dítěte.

6. třída – Včelky

Učitelky: Mgr. Lenka Dorňáková

                          Katrin Pešková

Dobré ráno, dobrý den,
si ve včelkách popřejem.
Pohladíme kamarády,
budem se mít všichni rádi.

Třída Včelky je heterogenní s počtem 28 dětí ve věku od 3-5 let. Kolektiv dětí je nový. Je nutné se zaměřit na soužití dětí a dále na prohlubování návyků a dovedností. Třídu nám obohacuje suchozemská želva Pepin, o kterou se děti budou v průběhu celého školního roku starat.

Edukační činnost vychází ze ŠVP „Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě.“ Třídní vzdělávací nabídku máme zpracovanou do týdenních témat. Náměty budeme čerpat z přírody, ze světa lidí, rozvíjet poznání dětí a také oslavovat svátky i tradice. Celým dnem nás bude provázet hra. V průběhu vzdělávání budeme využívat prožitkového a situačního učení, nabídneme dětem dostatek podnětů a příležitostí k seberealizaci. Povedeme je k samostatnosti, k vlastnímu rozhodování, ale i odpovědnosti za své jednání. Naši přírodní zahradu budeme využívat k zábavě, pohybu i k učení.

Našim společným hlavním záměrem v letošním školním roce bude vytvořit ve třídě přátelské a kamarádské klima, aby se zde děti cítily přirozeně a spokojeně a rády do MŠ chodily. Dále děti také povedeme k rozvoji komunikačních schopností, jejich vzájemnou spolupráci a pomocí. Zařazujeme činnosti takové, aby se děti co nejvíce obohatily o nové zkušenosti a zážitky.

 

 

7. třída – Myšky

Učitelky: Mgr. Daniela Surá 

                   Mgr. Simona Ulmanová

Třída „MYŠKY“ je třídou logopedickou, ve které jsou vzdělávány děti se specifickými vzdělávacími potřebami, zejména s narušenou komunikační schopností. V letošním školním roce je do třídy zařazeno 13 dětí. Všechny děti jsou zařazeny na základě vyšetření a doporučení SPC Zlín (Bc. Mgr. Mikuláštíková) a rozhodnutí paní ředitelky.

Třída se nachází v přízemí horní budovy naproti ředitelny, a je bezbariérová. Menší kolektiv v této třídě má velký vliv na celkové klima třídy. Děti jsou kamarádské, navzájem si pomáhají. Můžeme je i lépe pozorovat při různých činnostech a v případě potřeby se jim individuálně věnovat.

Mezi naše hlavní cíle patří:

připravit děti během pobytu v MŠ na vstup do ZŠ
snažit se odstranit, nebo alespoň zmírnit, jejich poruchy komunikačních schopností
rozvíjet řeč po stránce obsahu a formy
vytvářet podmínky pro správný vývoj řeči
brát každé dítě jako osobnost a rozvíjet jej po všech stránkách
vytvářet pro děti otevřené, harmonické a přirozené prostředí s dostatkem impulsů, podnětů
a pozitivních prožitků
S dětmi pracujeme podle Třídního vzdělávacího plánu. Tento dokument vychází ze Školního vzdělávacího plánu (ŠVP) – Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě.

Využíváme prvky programu Začít spolu. Přesto, že je třída prostorově menší, snažíme se ji rozdělit do jednotlivých center aktivit, ze kterých si děti následně samostatně volí činnosti ze vzdělávací nabídky.

Centra aktivit v naší třídě: Domácnost, Ateliér, Divadlo, Kostky, Manipulační hry, Knihy
a písmena, Hudba, Pokusy a objevy, PC, Dílna.

Logopedická péče v naší třídě probíhá ve dvou formách:

Skupinové (v rámci komunitního kruhu) – cvičení jazyka, artikulační cvičení, dechová
a fonační cvičení, rozvíjení fonematického sluchu, rozvoj slovní zásoby, navázání komunikace s kamarády a pracovníky MŠ
Individuální – náprava řeči dle individuálních potřeb dětí (probíhá ve vedlejší místnosti
u logopedického zrcadla)
Letošním školním rokem nás bude provázet Třídní vzdělávací plán, který bude zaměřený na poznávání města Vizovice a jeho okolí. Třídní projekt bude vycházet s dalšího tématu Ekoškoly, a tím jsou Odpady.

Logopedická třída

Součástí mateřské školy Vizovice, okres Zlín je logopedická třída, do které jsou na žádost rodičů a s doporučením odborného pedagoga /logopeda/ zařazovány děti s vadami řeči. Rodiče se mohou při zápisu informovat o možnosti zařazení dítěte do této třídy.

Jaké jsou výhody logopedické třídy?

  1. V logopedické třídě je snížený počet dětí.
  2. Kolektiv třídy je tvořen 15 dětmi a dvěma logopedickými asistentkami. Menší počet dětí umožňuje individuální přístup paní učitelek ke každému dítěti (přizpůsobit se jejich pracovnímu tempu,unavitelnosti, respektovat jejich individ. pořeby atd.)
  3. Třída je vybavena didaktickými i kompenzačními pomůckami, odbornou literaturou, hrami rozvíjejícími komunikační dovednosti dětí, hračkami pro jemnou motoriku dětí a dalším.
  4. Denně je dětem poskytována individuální logopedická péče u logopedického zrcadla, která se zaměřuje na podporu správného dýchání, rozvoj artikulace, hybnost mluvidel, obratnost jazyka, zlepšování sluchového vnímání a fonematického sluchu a to vše podle potřeb každého dítěte.
  5. Denně probíhá skupinová logopedie jako součást třídních aktivit a činností
  6. Třídu jednou měsíčně navštěvuje speciální pedagog- logoped, který poskytuje odbornou péči a konzultace jak učitelům, tak i rodičům.
  7. Spolupracujeme s rodinou. Rodiče jsou pro nás partnery, poskytujeme jim informace, týkající se denní logopedické péče, konzultace, možnost depistáže a jiných potřebných spec.vyšetření v prostředí MŠ, které je dětem blízké a není proto stresující. Rodiče nejsou nuceni k dojíždění ani na vyšetření k odkladu školní docházky, které provádí na žádost rodičů SPC Zlín také v prostředí MŠ.