577 452 726

informační linka

Od 6:15 do 16:15 hodin

provozní doba

1. třída – Berušky

Učitelky: Bc. Petra Šťastová a Lucie Smažinková

Chůva: Dana Škubalová

„Prima holky, prima kluci, úsměvy nám vždycky sluší.
Hrajeme si i zlobíme a něco vám povíme.
My jsme všichni kamarádi, máme se tu velmi rádi.
S beruškou se rozletíme a všechno se naučíme.“

V letošním školním roce 2018/2019 chodí do třídy Berušky 27 nových dětí, z toho 12 chlapců a 15 děvčat ve věku od 2 do 3 let. Zvykáme si vydržet bez maminky, seznamujeme se s novými kamarády. Osvojujeme si základní hygienické návyky a sebeobsluhu. Hrajeme si, cvičíme, zpíváme, malujeme, kreslíme, modelujeme, zkoušíme správně držet tužku, nůžky
i lžíci. Každý den si před poledním odpočinkem čteme pohádku a učíme se spoustu nových věcí.

Naše třída se nachází v 1. patře dolní budovy MŠ. Je vybavena novým nábytkem, který plně vyhovuje nejmladším dětem, které začaly MŠ navštěvovat prvním rokem. Třída je rozdělena na dvě části. První část – pracovní se stolečky – zde probíhají veškeré výtvarné, pokusné či manipulační činnosti. Druhá část – odpočinková – je pokrytá kobercem a probíhá zde komunitní kruh, cvičení a také odpolední odpočinek dětí na lehátkách. Součástí třídy je místnost pro lehátka a lůžkoviny, umývárna, toalety a sprchový kout.

Naším cílem je mít spokojené děti ve třídě. Děti, které se do školky budou těšit a domů si odnášet plno krásných zážitků, zkušeností a poznatků. Mít děti, které budou umět rozdávat úsměv, být laskavé k druhým a vážit si věcí kolem sebe.

Svým výchovně vzdělávacím působením budeme podporovat dětskou zvídavost, samostatnost, chuť a touhu objevovat. Přejeme si, aby si děti vštípily úctu jeden k druhému, schopnost domluvit se, dohodnout, osvojit si základní pravidla společenského chování
a jednání.

Při výchovné práci budeme respektovat aktuální situaci a individuální potřeby a zvláštnosti dětí. Budeme děti podporovat ve spontánních aktivitách, kreativních činnostech, budeme využívat dramatickou výchovu, názorné metody práce, podporovat komunikativnost dětí, respektovat konkrétní sociální situaci v rodině.

Důležité je děti seznámit se životem v mateřské škole, osvojit si základní stanovená pravidla, a proto veškeré činnosti budeme plánovat a směřovat tak, aby dětem pomáhaly všestranně se rozvíjet.

2. třída – Šnečci

Učitelky: Zdenka Kulíšková a Mgr. Lenka Válková

Číst více

3. třída – Motýlci

Učitelky: Ilona Řepová a Irena Sláčíková
Asistent pedagoga: Ing. Jana Kulíšková

Číst více

4. třída – Broučci

Učitelky: Petra Búřilová a Mgr. Ivana Petrů

Číst více

5. třída – Žabky

Učitelky: Martina Světlíková a Karolína Dolinová

Číst více

6. třída – Včelky

Učitelky: Milena Krajščáková a Bc. Kristýna Válková
Asistent pedagoga: Mgr. Jitka Galetková

Číst více

7. třída – Myšky

Učitelky: Mgr. Daniela Surá a Mgr.Simona Ulmanová
Asistent pedagoga: Eva Žédková

Číst více

Logopedická třída

Součástí mateřské školy Vizovice, okres Zlín je logopedická třída, do které jsou na žádost rodičů a s doporučením odborného pedagoga /logopeda/ zařazovány děti s vadami řeči. Rodiče se mohou při zápisu informovat o možnosti zařazení dítěte do této třídy.

Jaké jsou výhody logopedické třídy?

  1. V logopedické třídě je snížený počet dětí.
  2. Kolektiv třídy je tvořen 15 dětmi a dvěma logopedickými asistentkami. Menší počet dětí umožňuje individuální přístup paní učitelek ke každému dítěti (přizpůsobit se jejich pracovnímu tempu,unavitelnosti, respektovat jejich individ. pořeby atd.)
  3. Třída je vybavena didaktickými i kompenzačními pomůckami, odbornou literaturou, hrami rozvíjejícími komunikační dovednosti dětí, hračkami pro jemnou motoriku dětí a dalším.
  4. Denně je dětem poskytována individuální logopedická péče u logopedického zrcadla, která se zaměřuje na podporu správného dýchání, rozvoj artikulace, hybnost mluvidel, obratnost jazyka, zlepšování sluchového vnímání a fonematického sluchu a to vše podle potřeb každého dítěte.
  5. Denně probíhá skupinová logopedie jako součást třídních aktivit a činností
  6. Třídu jednou měsíčně navštěvuje speciální pedagog- logoped, který poskytuje odbornou péči a konzultace jak učitelům, tak i rodičům.
  7. Spolupracujeme s rodinou. Rodiče jsou pro nás partnery, poskytujeme jim informace, týkající se denní logopedické péče, konzultace, možnost depistáže a jiných potřebných spec.vyšetření v prostředí MŠ, které je dětem blízké a není proto stresující. Rodiče nejsou nuceni k dojíždění ani na vyšetření k odkladu školní docházky, které provádí na žádost rodičů SPC Zlín také v prostředí MŠ.