577 452 726

informační linka

Od 6:05 do 16:35 hodin

provozní doba

1. třída – Berušky

Učitelky: Mgr. Lenka Dorňáková

Lucie Smažinková

Chůva: Eva Baránková

„Já jsem tvoje kamarádka a ty jsi můj kamarád,

podejme si obě ruce, budeme si spolu hrát.

My jsme všichni kamarádi, máme se tu velmi rádi.

S beruškou se rozletíme a všechno se naučíme.“

 

Ve školním roce 2019/2020 chodí do třídy Berušky 25 dětí, z toho 12 chlapců a 13 děvčat ve věku od 2 do 3 let. Zvykáme si vydržet bez maminky, seznamujeme se s novými kamarády. Osvojujeme si základní hygienické návyky a sebeobsluhu. Hrajeme si, cvičíme, zpíváme, malujeme, kreslíme, modelujeme, zkoušíme správně držet tužku i lžíci. Každý den si před poledním odpočinkem čteme pohádku a učíme se spoustu nových věcí.

Naším cílem je mít spokojené děti ve třídě. Děti, které se do školky budou těšit a domů si odnášet plno krásných zážitků, zkušeností a poznatků. Mít děti, které budou umět rozdávat úsměv, být laskavé k druhým a vážit si věcí kolem sebe.

Svým výchovně vzdělávacím působením budeme podporovat dětskou zvídavost, samostatnost, chuť a touhu objevovat. Přejeme si, aby si děti vštípily úctu jeden k druhému, schopnost domluvit se, dohodnout, osvojit si základní pravidla společenského chování
a jednání.

Při výchovné práci budeme respektovat aktuální situaci a individuální potřeby a zvláštnosti dětí. Budeme děti podporovat ve spontánních aktivitách, kreativních činnostech, budeme využívat dramatickou výchovu, názorné metody práce, podporovat komunikativnost dětí, respektovat konkrétní sociální situaci v rodině.

Důležité je děti seznámit se životem v mateřské škole, osvojit si základní stanovená pravidla, a proto veškeré činnosti budeme plánovat a směřovat tak, aby dětem pomáhaly všestranně se rozvíjet.

2. třída – Šnečci

Učitelky: Zdenka Kulíšková

                  Vendula Fryšarová

Číst více

3. třída – Motýlci

Učitelky: Bc. Pavlína Krajčová

                   Ilona Řepová

Číst více

4. třída – Broučci

Učitelky: Petra Búřilová

                   Zuzana Fotterová

          Mgr. Ivana Petrů

Číst více

5. třída – Žabky

Učitelky: Mgr. Jitka Galetková

                             Martina Světlíková

                             Zuzana Fotterová

Asistent pedagoga: Mgr. Jana Kulíšková

Číst více

6. třída – Včelky

Učitelky: Bc. Kristýna Válková

                          Katrin Pešková

Číst více

7. třída – Myšky

Učitelky: Mgr. Daniela Surá 

                   Mgr. Simona Ulmanová

Číst více

Logopedická třída

Součástí mateřské školy Vizovice, okres Zlín je logopedická třída, do které jsou na žádost rodičů a s doporučením odborného pedagoga /logopeda/ zařazovány děti s vadami řeči. Rodiče se mohou při zápisu informovat o možnosti zařazení dítěte do této třídy.

Jaké jsou výhody logopedické třídy?

  1. V logopedické třídě je snížený počet dětí.
  2. Kolektiv třídy je tvořen 15 dětmi a dvěma logopedickými asistentkami. Menší počet dětí umožňuje individuální přístup paní učitelek ke každému dítěti (přizpůsobit se jejich pracovnímu tempu,unavitelnosti, respektovat jejich individ. pořeby atd.)
  3. Třída je vybavena didaktickými i kompenzačními pomůckami, odbornou literaturou, hrami rozvíjejícími komunikační dovednosti dětí, hračkami pro jemnou motoriku dětí a dalším.
  4. Denně je dětem poskytována individuální logopedická péče u logopedického zrcadla, která se zaměřuje na podporu správného dýchání, rozvoj artikulace, hybnost mluvidel, obratnost jazyka, zlepšování sluchového vnímání a fonematického sluchu a to vše podle potřeb každého dítěte.
  5. Denně probíhá skupinová logopedie jako součást třídních aktivit a činností
  6. Třídu jednou měsíčně navštěvuje speciální pedagog- logoped, který poskytuje odbornou péči a konzultace jak učitelům, tak i rodičům.
  7. Spolupracujeme s rodinou. Rodiče jsou pro nás partnery, poskytujeme jim informace, týkající se denní logopedické péče, konzultace, možnost depistáže a jiných potřebných spec.vyšetření v prostředí MŠ, které je dětem blízké a není proto stresující. Rodiče nejsou nuceni k dojíždění ani na vyšetření k odkladu školní docházky, které provádí na žádost rodičů SPC Zlín také v prostředí MŠ.