577 452 390

omlouvání dětí

Od 6:05 do 16:35 hodin

provozní doba

Ekokodex

Téma bylo uzavřeno vytvořením pravidel, které jsme si určili jako klíčová a která budeme dodržovat a sepsali jsme je do Ekokodexu a aby tento Ekokodex byl srozumitelný i pro děti, byl doplněn obrázky, které představovaly jednotlivá pravidla.

S tímto Ekokodexem byla v rámci obchůzky Malého Ekotýmu seznámena celá mateřská škola.

Enviromentální výchova ve výuce

Téma Voda provázela děti ve třídách celý rok. Nejen v rámci týdenního tématu, ale i v rámci nejrůznějších akcí. Zmínit můžeme Malou technickou univerzitu se zaměřením na téma „Malý vodohospodář“, ta byla určena nejstarším dětem.Dále na téma vody byla zaměřena též jarní akce s rodiči a v neposlední řadě nejmenší děti měly zaměřený na vodu i školní výlet, kdy zavítali na Živou vodu do obce Modré.

Všem paní učitelkám děkujeme za spolupráci při fotodokumentaci.

Informování a spolupráce

Tento krok se nám dařilo realizovat především v rámci obchůzek tříd Malého Ekotýmu, které se nám podařilo uskutečnit celkem třikrát za rok. Asi nejlepší zpětnou vazbou pro nás bylo, že při třetí obchůzce ve všech třídách děti věděly co je Ekoškola a kdo je skupinka dětí se zelenou vlajkou a jaká je naše práce v mateřské škole.

Informace o zapojení školy do programu Ekoškola byla zveřejněni i v rámci článku v časopise Mrkvička.

Sledování a vyhodnocování

Sledování a vyhodnocování se nám podařilo zrealizovat především na poslední schůzce velkého Ekotýmu, když jsme se zabývali Plánem činností a hodnotili jsme, čeho jsme v průběhu školního roku dosáhli a čeho se nám naopak dosáhnout nepodařilo a proč.

Velmi příjemné byla i spolupráce rodičů a dětí na schůzkách Ekotýmu, kdy byly vedeny velice zajímavé diskuze na téma, jak zlepšit situaci šetření vody v mateřské škole.

 

Plán činností

Když jsme se s Velkým Ekotýmem zamysleli, jakým způsobem bychom mohli slabé stránky školy vylepšit, padlo několik návrhů – Malý Ekotým zajistí značky do tříd znázorňující „šetříme vodou“, školní kuchyň bude více využívat ekologicky šetrných čisticích prostředků, bude zajištěno místo, kde se bude sbírat dešťová voda.

Bohužel jediný plán, který se nám podařilo splnit bylo zajištění značek do tříd. Místo na sběr dešťové vody nešlo zajistit z důvodu plánování přístavby ke škole a častější používání ekologicky šetrných čisticích prostředků znemožnila dlouhodobá nemocnost paní vedoucí stravování. Nicméně, aspoň víme, na čem do budoucna více pracovat.

Analýza

V rámci analýzy dostal Malý Ekotým za úkol zjistit situaci v oblasti šetření vodou ve školce. Malý Ekotým šel na průzkum nejen do jednotlivých tříd, kde zjišťoval, jestli děti šetří vodou, ale taky, zda paní učitelky děti na šetření vodou upozorňují, ale byl i u paní uklízeček a ve školní kuchyni.Krásnou analýzu zpracovala Anežka Malinová, která měla za úkol zjistit výskyt studánek a odkud školka bere pitnou vodu. Díky analýze byly zjištěny slabé stránky především v šetření vody na třídách, nevyužívání dešťové vody a nedostatečné používání ekologicky šetrných čisticích prostředků v kuchyni.

Ekotým

Ekotým

První schůzka Vekého Ekotýmu se vzhledem ke složité situaci v důsledku šíření nemoci Covid-19 uskutečnila až v listopadu. Nicméně i přesto se nám podařilo téma hezky uchopit, a především velké díky patří dětem z Malého Ekotýmu, které se scházely každý měsíc a podařilo se jim celkem třikrát navštívit všechny třídy v MŠ. První obchůzka se týkala přípravy analýzy, druhá v rámci Plánu činností, kdy děti z Malého Ekotýmu rozdávaly po třídách značky znázorňující „šetříme vodou“, které si samy vyrobily a poslední obchůzka se týkala seznámení všech tříd s Ekokodexem, který byl vyhotoven na poslední schůzce Velkého Ekotýmu.

Výsledky kampaně obyčejného hrdinství 2022

Milí rodiče, mnohokrát děkujeme všem, kteří se zapojili do letošního ročníku Kampaně obyčejného hrdinství 2022. Zde přehled výsledků našeho snažení.

Výsledky Kampaně obyčejného hrdinství 2022

Zápis ze schůzky ekotýmu

Zápis ze schůzky ekotýmu