577 452 390

omlouvání dětí

Od 6:05 do 16:35 hodin

provozní doba

Obhájení titulu Ekoškola

Mateřská škola Vizovice je zapojena do programu Ekoškola již od roku 2016 a v letošním školním roce, jsme před sebou měli opět velký úkol a to obhájení titulu Ekoškola. Během posledních dvou let byly zpracována dvě témata a toVoda a Prostředí. Jednotlivé kroky, které bylo nutné k naplnění tématu byly zpracovány a v měsíci květnu nás čekal den „D“.

Ve středu 3. 5. 2023 se na naší škole uskutečnil autit k obhájení titulu, kterého se účastní jak děti, tak rodiče. Audit byl pod vedením auditorky Kateřiny Patákové, která napřed vedla rozhovor s dětmi, jakým způsobem pracují v malém Ekotýmu a taky si povídala s rodiči, aby měla přehled o tom, jakým způsobem fungují schůzky velkého Ekotýmu a jakou roli v něm rodiče hrají.

Dalším krokem byla prohlídka školy i školní zahrady, aby děti z malého Ekotýmu popovídaly o tom, jakým způsobem jsme v rámci práce malého Ekotýmu využívali školní zahradu a co všechno se nám v rámci tématu prostředí podařilo ve třídách a v budovách školy zrealizovat.

Závěrečné hodnocení od paní auditorky nás moc potěšilo, byla velmi nadšená z toho, jakým způsobem naše mateřská škola funguje a vede děti k poznávání a péči o svět především prostřednictví environmentální výchovy.

Děkujeme všem dětem, rodičům i zaměstnancům, kteří nám pomáhají pracovat podle pravidel programu Ekoškoly.

Autor: Mgr. Jitka Galetková

Ekoškola 2022/2023

Ekotým

V letošním roce náš Ekotým tvořily jak děti, které už odešly na základní školu, Klárka Habrmanová, Vojta Kostka, Anežka Malinová, tak nám zůstali i členové, kteří s námi Ekotým tvořili i v minulém roce. A to Matyášek a Štěpánek Juránkovi, Adrianka Marcoňová, Štěpánek Malina. Ale co nás obzvláště potěšilo bylo přivítání nových členů, Izabelky a Toničky Jandlových, Alenky a Hanky Slováčkových a ještě v květnu se k nám přidala Karolínka Lukaštíková. S velkým Ekotýmem jsme uskutečnili celkem 4. schůzky. S malým Ekotýmem jsme se snažili scházet nejméně co 14 dní. Na schůzkách malého Ekotýmu jsme si opakovali jednotlivé kroky Ekoškoly, připravovali občerstvení na schůzky Velkého Ekotýmu nebo se věnovali činnostem zaměřujícím se na zvelebení prostřední naší mateřské školy.

Analýza

V letošním školním roce jsme si s Ekotýmem zvolili téma Prostředí. Společně s celým Ekotýmem jsme si rozdělili otázky, u kterých budeme zjišťovat silné a slabé stránky. S malým Ekotýmem jsme se ujali otázek týkajících se péče dětí o rostliny a zvířata na třídách a zda mají děti na třídách místo na své obrázky. Tyto otázky jsme si vybrali záměrně, jelikož v minulých letech právě tyto dvě otázky byly cílem v Plánu činností. K našemu překvapení bylo zjištěno, že se od těchto činností na třídách upustilo.

Plán činností

Po vyhodnocení silných a slabých stránek, jsme se s velkým Ekotýmem domluvili na následujících úkolech do Plánu činností. Mezi úkoly byly vytvoření místa ve třídě, kam si děti budou moct pověsit své obrázky, o rostliny a zvířata na třídách se budou starat děti pod dohledem paní učitelky, chodby dolní budovy budou vyzdobeny dětskými obrázky a bude obnovena motýlí louka na školní zahradě.

Sledování a vyhodnocování

Do naplňování cílů byly zapojeny všechny třídy. Ve všech třídách měly děti vytvořeny své místo na výtvory, na dolní budově byly vyzdobeny chodby, byla obnovena motýlí louka, ve většině tříd se paní učitelky snaží, aby se o kytičky i zvířata staraly děti.

Informování a spolupráce

Malý Ekotým několikrát do roka navštěvuje všechny třídy a seznamuje s činnostmi malého i velkého Ekotýmu. V letošním roce byl malý Ekotým zapojen do rozdávání diplomů třídám za plnění úkolů v rámci oslavy Dne Země. Naše mateřská škola spolupracuje též s místním mysliveckým spolkem, městem Vizovice, organizací Lipka, a mnoha dalšími organizacemi, též pravidelně přispívá články do časopisu Mrkvička.

Enviromentální výchova ve výuce

Naše mateřská škola se zaměřuje především na začlenění enviromentální výchovy do výuky. Děti jsou vedeny prostřednictvím výchovně-vzdělávacího procesu k péči o přírodu a její ochranu a uvědomění si dopadu lidské činnosti na svět okolo nás. Děti jsou motivovány k tomu přírodě pomáhat, nikoli ji ničit. Jedním z nejdůležitějších prostředků pro realizaci environmentální výuky je využívání školní zahrady  v přírodním stylu.

Ekokodex

Po splnění všech šestí kroků Ekoškoly, následovalo společné vymyšlení pravidel, která budeme v naší mateřské škole v rámci tématu Prostředí dodržovat. Na schůzce velkého Ekotýmu byly dohodnuta následující pravidla:

1.      Udržujeme hřiště na školní zahradě bez odpadků

2.      Staráme se o motýlí louku

3.      Chováme se ohleduplně k rostlinám

4.      Udržujeme pořádek ve třídách

2. SCHŮZKA EKOTÝMU

2. SCHŮZKA EKOTÝMU 7. 11. 2022

Kdo byl na schůzce:

Mgr. Petrů, Mgr. Ulmanová, koordinátorka Mgr. Galetková, pí Habrmanová + Klárka, pí Marcoňová + Adrianka, pí Malinová + Anežka a Štěpánek, pí Jandlová + Tonička, pí Juránková + Štěpánek a Matyášek

Cíle schůzky:

1.      Nastavení pravidel schůzek Ekotýmu

2.      Analýza školky k tématu Prostředí  –  dokončení

3.      Plán činností k tématu Prostředí

Co jsme dělali:

1.      Rozdělení rolí (zapisovatel – Ulmanová, fotografové – Malinovi, střihači, lepiči, smajlíkovači – všechny přítomné děti);

2.      Opakování kroků Ekoškoly (všichni);

3.      Stanovení pravidel pro schůzky Ekotýmu – ouškové, rodičovské, spolupracujeme a pomáháme si, včasná informovanost;

4.      Výsledky analýzy

Ø  Máte v MŠ hračky z přírodních materiálů? – usměvavý smajlík (Jandlovi);

Ø  Je ve třídách místo/nástěnka, kde si mohou dávat výtvory samy děti? – zamračený smajlík 1. a 4. třída, usměvavý smajlík – 2., 3., 5., 6., 7. třída (malý Ekotým);

Ø  Starají se ve třídách o květiny děti? – zamračený smajlík – 1. třída, usměvavý smajlík – 2. a 4. třída, nerozhodný smajlík – 3., 5., 6., 7. třída (malý Ekotým);

Ø  Máte na zahradě místa, kde žijí živočichové? Jaká? (Kostkovi – omluveni), domluva Ekotýmu – usměvavý smajlík;

Ø  Chodí třídy ven za každého počasí? – usměvavý smajlík (Ulmanová);

Ø  Jsou na zahradě herní prvky z přírodních materiálů? – usměvavý smajlík (Juránkovi);

Ø  Máte na zahradě různé druhy rostlin? Jaké? – listnaté, jehličnaté, stromy, keře, ovocné, okrasné, zeleninové záhony, bylinky, potřeba obnovit motýlí louku – nerozhodný smajlík (Malinovi);

Ø  Mohou děti ovlivnit i výzdobu školky? – dětské kresby pouze na HB směrem k ředitelně, na DB nic – nerozhodný smajlík (Malinovi);

Ø  Jaké je nejoblíbenější místo ve školce? – 1. bludiště, 2. krtkův kopec s tunelem, 3. průlezka „pavouk“ –  usměvavý smajlík (Habrmanovi);

5.      Návrh plánu činností

Ø  zajistit místo, kde si mohou děti dávat obrázky samy (pohlídá malý Ekotým);

Ø  vylepšit péči o zahradu a živé koutky – děti se samy budou starat o živočichy (jednotlivé třídy);

Ø  obnovit motýlí louku (Malinovi) – jaro 2023;

Ø  více dětských prací na chodby MŠ (Ulmanová) – jaro 2023;

6.      Stanovení termínu další schůzky Ekotýmu – konec února, začátek března 2023.

J. Galetková, koordinátor

 

MALÝ EKOTÝM

Zápis ze schůzky malého Ekotýmu

18.10.2022

S dětmi jsme se sešli následující den po schůzce velkého Ekotýmu. S dětmi jsme si připomněli analýzu a otázky, které budeme s malým Ekotýmem zjišťovat v mateřské škole. Dalším úkolem malého Ekotýmu bylo připravit domečky pro broučky a ježkoviště pro ježka na zahradě.

31.10.2022

Příprava tabulky ke zjišťování analýzy. Dokument o šetření prostředí a energií.

1.11.2022 a 2.11.2022

Malý Ekotým obházel třídy mateřské školy a zjišťoval otázky k analýze –

·         Mají děti ve školce své místo nebo nástěnku, kde se děti samy rozhodují, co na nástěnku dají?

·         Starají se děti ve školce o rostliny?

7. 11. 2022

Příprava celkové analýzy – fotky, obrázky, příprava občerstvení na velkou Ekoschůzku, připomenutí analýzy malého Ekotýmu

28.11.2022

Připomenutí jednotlivých kroků Ekoškoly a bodů z poslední schůzky velkého Ekotýmu. Dokončení a dotvoření analýzy, zhotovení plánu činností – rámečky na výzdobu chodeb, vyfocení současného stavu motýlí louky, která má být na jaře obnovena.

14. 12. a 15. 12. 2022

Obchůzka  malého Ekotýmu a seznámení tříd s Plánem činností – 1. Na třídách se o kytičky a zvířata starají děti s pomocí paní učitelek, 2. Každá třída má ve třídě místo, kam si děti mohou libovolně, podle své fantazie věšet kresby, 3. Výzdoba dolní budovy dětskými kresbami, 4. Obnovení Motýlí louky.

J. Galetková, koordinátor

 

 

 

1. SCHŮZKA EKOTÝMU