577 452 726

informační linka

Od 6:05 do 16:35 hodin

provozní doba

7. třída – Myšky

Učitelky: Mgr. Daniela Surá 

                   Mgr. Simona Ulmanová

Třída „MYŠKY“ je třídou logopedickou, ve které jsou vzdělávány děti se specifickými vzdělávacími potřebami, zejména s narušenou komunikační schopností. V letošním školním roce je do třídy zařazeno 13 dětí. Všechny děti jsou zařazeny na základě vyšetření a doporučení SPC Zlín (Bc. Mgr. Mikuláštíková) a rozhodnutí paní ředitelky.

Třída se nachází v přízemí horní budovy naproti ředitelny, a je bezbariérová. Menší kolektiv v této třídě má velký vliv na celkové klima třídy. Děti jsou kamarádské, navzájem si pomáhají. Můžeme je i lépe pozorovat při různých činnostech a v případě potřeby se jim individuálně věnovat.

Mezi naše hlavní cíle patří:

připravit děti během pobytu v MŠ na vstup do ZŠ
snažit se odstranit, nebo alespoň zmírnit, jejich poruchy komunikačních schopností
rozvíjet řeč po stránce obsahu a formy
vytvářet podmínky pro správný vývoj řeči
brát každé dítě jako osobnost a rozvíjet jej po všech stránkách
vytvářet pro děti otevřené, harmonické a přirozené prostředí s dostatkem impulsů, podnětů
a pozitivních prožitků
S dětmi pracujeme podle Třídního vzdělávacího plánu. Tento dokument vychází ze Školního vzdělávacího plánu (ŠVP) – Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě.

Využíváme prvky programu Začít spolu. Přesto, že je třída prostorově menší, snažíme se ji rozdělit do jednotlivých center aktivit, ze kterých si děti následně samostatně volí činnosti ze vzdělávací nabídky.

Centra aktivit v naší třídě: Domácnost, Ateliér, Divadlo, Kostky, Manipulační hry, Knihy
a písmena, Hudba, Pokusy a objevy, PC, Dílna.

Logopedická péče v naší třídě probíhá ve dvou formách:

Skupinové (v rámci komunitního kruhu) – cvičení jazyka, artikulační cvičení, dechová
a fonační cvičení, rozvíjení fonematického sluchu, rozvoj slovní zásoby, navázání komunikace s kamarády a pracovníky MŠ
Individuální – náprava řeči dle individuálních potřeb dětí (probíhá ve vedlejší místnosti
u logopedického zrcadla)
Letošním školním rokem nás bude provázet Třídní vzdělávací plán, který bude zaměřený na poznávání města Vizovice a jeho okolí. Třídní projekt bude vycházet s dalšího tématu Ekoškoly, a tím jsou Odpady.