577 452 726

informační linka

Od 6:05 do 16:35 hodin

provozní doba

Denní program

Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního vzdělávacího programu probíhá v následujícím základním denním režimu:

6:05 – 8:00 příchod a předávání dětí

8:00 – 9:45 svačinka, doba určená pro volné, spontánní,
zájmové, řízené činnosti dětí, pohybové chvilky, hygiena,
přesnídávka
9:45 – 11:45 pobyt dětí venku, činnosti s důrazem na pohybové aktivity,
seznamování s přírodou, přírodními jevy a s okolním světem,
volné aktivity
11:45 – 12:30 oběd a osobní hygiena dětí
12:30 – 14:15 spánek a odpočinek respektující rozdílné potřeby dětí,
četba, poslech relaxační hudby, grafomotorické činnosti,
individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku

14:15 – 14:45 odpolední svačinka

14:00 – 16:35 odpolední svačina, volné i řízené činnosti a aktivity dětí
zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové
aktivity dětí ( podle počasí venku ), didaktické a společenské
hry, individuální péče
Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního rámcového programu a v případě výletů, exkursí, divadelních a
filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů, školních slavností a
podobných akcí.

Vzdělávací program

Školní vzdělávací program naší MŠ nese název „Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě“.

Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě.
Jen se, děti, rozhlédněte, co tu kolem krásy kvete.
Kolik je tu zvířátek, kolik ptáčků, ptáčátek.
Kolik je tu dobrých lidí, co si radost nezávidí.
Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě.

Jan Čarek

Koncepce a poslání školy

Název školního programu je odvozen od známé básně Jana Čarka. Naším záměrem je vytvořit co nejvíce příležitostí k tomu, aby se děti dokázaly dobře dívat, poznávat svět a rozvíjet vlastní schopnosti. Chceme realizovat předškolní vzdělávání tak, aby děti uměly objevovat bohatství a krásy světa, vážit si života ve všech jeho formách, vytvářet kladný vztah k lidem, přírodě, kultuře i tradicím, být odpovědným za své zdraví, životní styl, způsob chování a jednání.

Program je vytvořen tak, aby dostatečně respektoval vývojová specifika předškolního vzdělávání, tedy vývojové, fyziologické, kognitivní, sociální a emotivní potřeby dětí této věkové skupiny. Naše práce je proto založena na vytvoření prostředí, v němž se děti cítí bezpečně, radostně, spokojeně a kde se mohou bavit a zaměstnávat přirozeným dětským způsobem. Vzdělávání je vázáno k individuálně různým potřebám jednotlivých dětí. Děti tak mohou dosahovat vzdělávacích a rozvojových pokroků vzhledem k jejich možnostem a mohou se samy cítit úspěšně, svým okolím uznávané a přijímané.

Cílem předškolního vzdělávání podle RVP PV, a tedy i naším, je ve vzájemné spolupráci doplňovat rodinnou výchovu. Je však třeba zmínit i další oblasti, ve kterých je role mateřské školy jedinečná a nenahraditelná. K těmto výsadám patří především:

  1. socializace dítěte
  2. odborná péče o děti
  3. možnost dalších všestranných podnětů a flexibilní, bohatý denní program
    prevence a včasné odhalování případných vývojových nerovností.

Záměry a cíle tohoto programu nejsou orientovány na výkony dětí, ale jejich smyslem je vést děti k tomu, aby na konci předškolní docházky byly jedinečnými, relativně samostatnými osobnostmi, připravenými na další vzdělávání, schopnými vyrovnávat se se změnami a zvládat nároky společnosti, které jsou na ně kladeny.

Struktura ŠVP

Je rozpracován do 4 hlavních tematických celků (integrovaných bloků). Zaměření těchto bloků vychází z přirozených potřeb a skutečností blízkých životu dětí předškolního věku. Integrované bloky jsou vytvořeny tak, aby umožnily pedagogům pružně a vhodně reagovat na zájmy a momentální potřeby dětí.

  • JÁ A TI DRUZÍ
  • ZÁZRAKY PŘÍRODY
  • CESTA ZA POZNÁNÍM
  • SVÁTEČNÍ CHVÍLE – TRADICE, SVÁTKY A OSLAVY

Tyto tematické celky jsou závazné pro všechny třídy. Poskytují široký obsahový rámec, ze kterého třídy vycházejí při tvorbě třídních vzdělávacích programů.

Celý program je k nahlédnutí na nástěnkách v budovách mateřské školy.