6. TŘÍDA - VČELKY

 

Dobré ráno, dobrý den,

si ve včelkách popřejem.

Pohladíme kamarády,

budem se mít všichni rádi.

 

Třída Včelky je heterogenní s počtem 28 dětí. Z celkového počtu dětí je 14 děvčat a 14 chlapců ve věkovém rozpětí 3-5let. Kolektiv třídy je z velké části shodný s loňským rokem. Výjimku tvoří 4 nové děti. Je nutné se zaměřit na soužití nových dětí se skupinou dětí z minulého roku, dále na prohlubování návyků a dovedností.

 

Edukační činnost vychází ze ŠVP „Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě.“ Třídní vzdělávací nabídku máme zpracovanou do týdenních témat. Náměty budeme čerpat z přírody, ze světa lidí, rozvíjet poznání dětí a také oslavovat svátky i tradice. Celým dnem nás bude provázet hra. Volné hře dětí, je vymezen časový prostor při scházení ve třídě až do společných činností, cca 8:45h., při pobytu venku a po odpolední svačince až do odchodu dětí domů. Hlavní vzdělávací blok zahajujeme zvoněním zvonečku a následným soustředěním dětí v komunitním kruhu. Po úvodním ranním rituálu zde budou probíhat motivační činnosti, opakovací chvilky, cvičení a pohybové hry a závěrem evaluační činnosti. Budeme s dětmi pracovat v centrech aktivit. Děti si budou vybírat činnosti v následujících centrech: kostky, domácnost, ateliér, manipulační hry, pokusy a objevy, knihy a písmena, divadlo, cvičení, hudba a dílna. CA máme označena příslušnými piktogramy, děti se do nich budou přihlašovat svými fotografiemi.

V průběhu vzdělávání budeme využívat prožitkového a situačního učení, nabídneme dětem dostatek podnětů a příležitostí k seberealizaci. Povedeme je k samostatnosti, k vlastnímu rozhodování, ale i odpovědnosti za své jednání. Naši přírodní zahradu budeme využívat k zábavě, pohybu i k učení.

Našim společným záměrem v letošním školním roce bude vytvořit ve třídě přátelské a kamarádské klima, aby se zde děti cítily přirozeně a spokojeně a rády do MŠ chodily. Dále děti také povedeme k rozvoji komunikačních schopností, jejich vzájemnou spoluprácí a pomocí.