Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v Mateřské škole Vizovice, okres Zlín

„Povídáme pohádku zepředu i pozpátku.

A to naše povídání je jazýčka ohýbání.“

V letošním školním roce jsme se opět stali úspěšnými žadateli o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu na podporu logopedické prevence v předškolním vzdělávání. Byla nám poskytnuta dotace ve výši 80 000. Kč.

Cílem našeho projektu bylo zvýšit kvalitu poskytování logopedické prevence vytvořením podnětného pracovního prostředí, které přispívá k rozvoji řečových a jazykových schopností dětí, komunikativních dovedností a vede k získání základů kompetencí důležitých pro jejich další rozvoj a učení. Zaměřili jsme se rovněž na zvyšování odbornosti pedagogických pracovníků v této oblasti, na zlepšování informovanosti rodičů a snahu zapojit je do činností spojených se zdokonalováním řečového projevu a komunikačních dovedností dětí předškolního věku.

Ze získaných prostředků jsme zakoupili další moderní pomůcky, vybavení a didaktický materiál do všech tříd i do logopedického kroužku. Logopedická prevence je součástí každodenního vzdělávacího programu ve všech třídách. Řečové schopnosti dětí jsou podněcovány adekvátně svému věku. Učitelky se zaměřují na základní faktory, které řeč ovlivňují, tzn. prostředí, pohyb, sluchové a zrakové vnímání. Ve skupinách či jednotlivě v krátkých vstupech rozvíjí u dětí artikulační obratnost, fonematické slyšení, slovní zásobu, schopnost vyjadřování. Nadále pokračuje činnost logopedického kroužku.

 Část financí byla použita na zaplacení kurzu logopedické prevence pro dvě učitelky, které získaly osvědčení ve vzdělávacím programu  Logopedický asistent – primární logopedická prevence ve školství.   

V rámci projektu jsme realizovali ve všech třídách dlouhodobý projekt „Děti hrají divadlo“, kdy učitelky s dětmi nacvičily divadelní představení, které pak zahrály rodičům, svým kamarádům i dětem z 1. stupně základní školy. Přípravu divadelního představení provázely činnosti na zlepšování obratnosti mluvidel, ovládání dechu i tempa řeči, zdokonalování řečového projevu dětí, ale i prvky kooperace. Některé třídy navázaly spolupráci s dětmi z Dětského domova a zapojily je do výroby kulis a kostýmů. Ze získaných prostředků jsme mohli zakoupit čepičky pro dramatizaci do všech tříd. Tyto jsou dále v dramatických činnostech využívány téměř každodenně.

Stále usilujeme o další zkvalitnění logopedické péče, budeme se této problematice věnovat i nadále. Zakoupené pomůcky budeme využívat i po skončení projektu.

 

 

 

 

V roce 2013 nám na základě naší žádosti a vypracovaného projektu nazvaného „Krůček po krůčku – slovo za slovem“ byla přidělena dotace MŠMT na podporu logopedické prevence ve výši 40 000,- Kč.

Cílem projektu bylo zkvalitnit vybavení logopedického koutku, vytvořit materiální zabezpečení pro uskutečňování intenzivní logopedické péče a pro podporu všech čtyř jazykových rovin, kterými je napodobování zvuků, obohacování slovní zásoby, gramatická rovina, rozvoj komunikačních dovedností dětí předškolního věku, dále zvýšit informovanost rodičů o tuto problematiku, aktivizovat jejich zájem o úroveň mluvního projevu dětí a zapojit je do logopedické péče.

Ze získaných prostředků jsme pořídili potřebné vybavení do všech sedmi tříd mateřské školy a do logopedického kroužku. Do jednotlivých tříd byly zakoupeny didaktické pomůcky na rozvoj řeči a dalších jazykových dovedností dětí, které jsou využívány každodenně v individuálních, skupinových i frontálních činnostech. Učitelky zařazují v rámci logopedické prevence pravidelné logopedické chvilky jako přípravu pro další mluvní aktivity.

Dvě učitelky, které v minulosti absolvovaly akreditovaný kurz logopedické prevence, zajišťují na škole logopedický kroužek a Metodu dobrého startu. Tyto aktivity jsou zaměřeny na uvolnění mluvidel, rozkmitání jazyka, nápodobu zvuků a další podpůrná logopedická cvičení jako je gymnastika mluvidel, hlasová a dechová cvičení, rozvoj motoriky a grafomotoriky, slovní zásoby, komunikačních schopností apod.

Ve škole je zajištěna spolupráce s odborným logopedem, rodiče jsou včas informováni o potřebách logopedické péče dětí, je jim nabízena poradenská služba, odborná literatura a pomoc.

 V současné době usilujeme o další zkvalitnění a rozšíření logopedické péče na naší mateřské škole, ve spolupráci s odborným pracovištěm plánujeme zřízení logopedické třídy.     

 Celý projekt je k nahlédnutí v mateřské škole

 

 

 ČLÁNEK DO VIZOVSKÝCH NOVIN


 

Měsíc uplynul jako a voda a my dnes můžeme pomalu říci, že adaptace dětí na naši mateřskou školu proběhla úspěšně, bez větších problémů. Nově příchozí děti se pomalu seznámily s prostředím tříd, možnostmi jejich využití i s paní učitelkou, která bude pro ně jistotou i oporou po celý zbytek roku.

Děti předškolního věku se již pomalu budou připravovat na vstup do základní školy. Právě v  této souvislosti se mnozí rodiče obrací na nás pedagogy s otázkou, ,,co dělat, když mé dítě nemluví srozumitelnou řečí?" Jelikož počet dětí s narušenou komunikační schopností stále narůstá, snaží se naše MŠ vytvářet a podporovat aktivity a činnosti, které umožńují rozvíjet řeč dítěte.

 Dnes se můžeme pochválit, že díky aktivitě paní ředitelky Mgr.Ivaně Petrů získala naše MŠ nemalý finanční příspěvek na projekt ,, Krůček po krůčku - slovo za slovem", který se bude zabývat prevencí logopedických vad. Je důležité rodiče informovat, čeho se tento projekt založený na individuálním přístupu k dítěti týká. Prevence není a ani nemůže být brána jako náhrada za logopedickou péči, kterou se zabývá klinický logoped. Prevenci je důležité pojímat nejen po stránce vývoje řeči, ale rozvoje celé osobnosti vašeho dítěte. Tato finanční částka nám pomůže získat didaktický materiál, logopedické pomůcky, nejrůznější hry a CD, které budou děti využívat pro rozvoj řeči. Jejich prostřednictví múžeme např. vést děti k uvědomování si síly, tempa a rytmu řeči, rozvíjet obsahovou stránku řeči, mimiku, gesta, zdokonalovat koordinaci hrubé i jemné motoriky, procvičovat artikulaci jednotlivých hlásek atd. Pro nás je hlavním úkolem v maximální možné míře rozvíjet u dětí obsahovou stránku řeči a spontánní řečový projev. Jednodušeji řečeno, cílem je, aby si děti rozuměly a dokázaly navzájem komunikovat, vyjadřovat své myšlenky a porozumět pokynům jiné osoby. Bude-li dítě v naší MŠ rozvíjeno komplexně, projeví se to pozitivně i po stránce vývoje řeči. Vyvození hlásek a náprava špatně tvořených hlásek přísluší logopedům, na které poskytneme v případě zájmu každému rodiči kontakt. Je důležité, aby si rodiče uvědomili, že předškolní věk je doba, optimální pro nápravu vad řeči, proto je celý kolektiv MŠ otevřen dotazům od rodičů, kteří si neví rady a potřebují informaci nebo pomoc s touto problematikou. Vždyť jdeme všichni za stejným cílem a to, aby z dětí vyrůstaly samostatné osobnosti, schopné komunikovat sebevědomě bez problémů s okolním světem.