3. SCHŮZKA EKOTÝMU                                         datum: 30.11.2017 v 15:30

Kdo byl na schůzce

 • děti ze školky Štěpán Juráň – fotograf, Max Török, Kateřina Tomancová
 • koordinátorky ekotýmu – paní učitelky Simona Pecháčková a Petra Búřilová
 • paní učitelka Kristýna Čunková
 • školnice Františka Kaňová
 • rodiče dětí – paní Tomancová, paní Mikesková a paní Motyčková Juráňová (zapisovatel)
 • omluveni: paní ředitelka Ivana Petrů, vedoucí šk. jídelny Jana Kovaříková, rodiče s dětmi - paní Benešová s Mathiasem, paní Vlčková s Alžbětou a Markétou, paní Járová s Jaroslavem, paní Singerová s Annou a Barborou

 

Cíle schůzky

 1. zopakovat pravidla fungování ekotýmu a metodiky 7 kroků
 2. zhodnotit plán činností – revize úkolů
 3. zhodnotit další kroky ekotýmu
 4. stanovit ekokodex školky

Co jsme dělali

Výstup/úkoly

Kdo/kdy

Opakování pravidel fungování ekotýmu a metodiky 7 kroků, určení rolí členů ekotýmu pro tuto schůzku

- paní uč. Pecháčková položila na koberec koláž metodiky 7 kroků a děti za pomoci rodičů vysvětlovaly, co který krok znamená, děti také znovu vysvětlily pravidla fungování ekotýmu

- rozdělení rolí viz výše

všichni

Zhodnocení plánu činností – revize úkolů

 1. Zajistit exkurzi do pekárny

- děti sledovaly výrobu potravin ze surovin, prohloubily si tak znalost rozdílu mezi surovinou a potravinou, samy se pak zapojily do pečení svátečních perníčků

 

 1. Jedenkrát týdně zapojit děti přípravy/úpravy své svačinky (pomazánky)

- tuto aktivitu se daří paním kuchařkám každý týden zařazovat

 

3. Zjistit možnost dalších místních dodavatelů surovin/potravin

- paní Benešová poslala splnění úkolu po paní uč. Búřilové, možnosti  by byly, ale s vyšší cenovou náročností

Paní Tomancová s Kačkou, do konce listopadu - splněno

 

 

 

paní kuchařky – úkol plní dle zadání

 

 

 

Paní Benešová s Mathiaskem, do konce listopadu - splněno

 

4. Zjistit dodávky medu od místního dodavatele

- paní Singerová poslala plnění úkolu mailem, med k odběru nabízí pan Hába

 

5. Všechny třídy si vytvoří projekt zaměřený na téma jídlo (vycházející z analýzy tohoto tématu)

- paní učitelky byly s úkolem srozuměny a postupně projekty sestavují a naplňují

 

6. Na zahradě si vypěstujeme vlastní bylinky a zeleninu

- téma a aktivita na jaro

Paní Singerová s Aničkou a Barčou, do konce listopadu – splněno

 

paní učitelky a děti – plní průběžně

 

 

 

 

paní učitelky, děti a paní školnice – jaro 2018

Zhodnocení zbylých kroků ekotýmu

- sledování a vyhodnocování - probíhá

- enviromentální výuka ve výuce – probíhá

- informování a spolupráce – v měsíci prosinci 2017 bude uveřejněn článek o projektu ve Vizovských novinách, nadále informujeme všechny rodiče na dvou nástěnkách v obou budovách školky

všichni průběžně

paní uč. Průběžně

 

všichni průběžně

Tvoření ekokodexu našeho týmu

- stanovili jsme si 5 pravidel, které budeme dodržovat

1. Kultura stolování (u jídla sebou nešiju, chovám se slušně, dodržuju hygienu, jím příborem,...)

2. Určím si velikost porce (střídmost, raději si dám méně a půjdu si přidat, než bych zbytek velké porce vyhodil)

3. Upřednostnění místních dodavatelů potravin/surovin

4. Podílím se na přípravě pokrmu (pomazánky zvládnu namíchat a natřít na pečivo již sám)

5. Snažím se jíst zdravě (volím pestrou vyváženou stravu)

Všichni, kodexem se řídíme průběžně

Zhodnocení co se povedlo, co ne a proč

 • povedlo se splnit všechny úkoly stanovené na minulé schůzce
 • povedlo se definovat ekokodex našeho projektového týmu
 • negativem této schůzky byla velmi malá účast členů týmu, nicméně všichni se dopředu omluvili a plnění svých úkolů z minula poslali

 

 


4. SCHŮZKA EKOTÝMU                                         datum: 10. 4. 2018

Kdo byl na schůzce

Děti ze školky: Š. Juráň, K Tomancová, M. Török, B. T Töröková, A. Vlčková, M. Beneš, B. Singerová, J. Maláč

Koordinátorka. S. Pecháčková

Učitelky: K. Čunková, P. Búřilová

Paní ředitelka: I. Petrů

Školnice: F. Kaňová

Rodiče: pí Singerová, Benešová, Juráňová Motyčková, Tomancová, Vlčková, Járová, Mikesková

Cíle schůzky

 1. Připravit se na audit – zopakovat pravidla fungování ekotýmu, 7 kroků k Ekoškole
 2. Zhodnotit prácí Ekotýmu a Ekoškolky za celý školní rok

 

Co jsme dělali

Výstup/úkoly

Kdo/kdy

Opakovaní pravidel Ekotýmu,

 

všichni

Rozdělení rolí

 

Fotograf: Max, Barča

Lepiči: Štěpán, Mathias

Reportéři: všichni

Tvůrce plakátu: Petra Búřilová

Zapisovatel: K. Čunková

 

 

Opakování metodiky 7 kroků

Skládání stop

všichni

U každého kroku zhodnocení činností

+

Tvorba reportážního plakátu z fotek naší ekoškolí činnosti

Všechny kroky máme splněné!!!

Každý si vybral několik fotografií rozmístěných po koberci a podal nám krátkou reportáž o tom, co na fotografii je. Fotky jsme lepili a popisovali a vyrobili jsme plakát

všichni

jednotlivé role

Zhodnocení co se povedlo, co ne a proč

Celou schůzku jsme věnovali hodnocení naší ekoškolí činnosti. Povedly se během školního roku uskutečnit 4 schůzky Velkého Ekotýmu, prošli jsme všech 7 kroků k Ekoškole, máme hotovou Analýzu, Plán činností, Pravidla fungování Ekotýmu, Ekokodex. . Uskutečnilo se několik akcí zaměřených na téma Jídlo. Rodiče velice chválí skladbu a pestrost jídelníčku. Podařilo se domluvit odebírání produktů od lokálních dodavatelů – med od pana Háby (Lhotsko), z Ekofarmy Javorník mléčné výrobky, v jednání je dovoz produktů z Kozí farmy Vizovice a zelenina ze zlínského trhu.

         
 

 

       
     
 
   

 

 

 

1. SCHŮZKA EKOTÝMU                                         datum: 26. 9. 2017, 15:30h

Kdo byl na schůzce

 • děti ze školky (funkce: předpříprava materiálů na velké schůzky Ekotýmu – kreslí, stříhají, lepí) - Mathias Beneš, Max Török, Beáta Töröková, Kateřina Tomancová, Alžběta Vlčková
 • děti ze ZŠ (sourozenci dětí z MŠ) – Markéta Vlčková
 • paní ředitelka
 • koordinátorky Ekotýmu – pí uč. Simona Pecháčková, Petra Búřilová
 • další pí uč. - Kristýna Čunková (funkce: fotograf)
 • školnice – Františka Kaňová
 • vedoucí šk. Jídelny – Jana Kovaříková
 • zástupci rodičů dětí – pí Benešová, Járová, Mikesková, Tomancová (funkce: zapisovatel), Vlčková

 

Omluveni byli: pí Singerová, Barbora Singerová, Anna Singerová, pí Juráňová, Štěpán Juráň

 

Cíle schůzky

  1. Představení Ekotýmu a seznámení se s programem Ekoškola

  2. Rozbor tématu, kterému se budeme letos věnovat

  3. Naplánování Analýzy

Co jsme dělali

Výstup/úkoly

Kdo/kdy

 • společné představení účastníků formou hry
 • stanovení pravidel fungování Ekoškoly (pí.uč.Pecháčková + děti z malého Ekotýmu MŠ + plakát) 
 • seznámení
 • zklidnění a zároveň navození pracovní atmosféry

 

 • všichni
 •  
 • práce Ekotýmu a co se od něj očekává
 • vyjasnění a rozdělení rolí členů Ekotýmu
 • všichni
 • role:

fotograf: Kristýna Čunková

zapisovatel: Petra Tomancová

 

 •   
 • seznámení se s programem Ekoškoly a objasnění 7 kroků (předpříprava podkladů – pí   uč. Pecháčková + děti z malého Ekotýmu) vedoucích k získání titulu Ekoškola
 • ujasnění si terminologie a významu jednotlivých kroků Ekoškoly (děti seřazují na koberec papírové kroky)
 • všichni
 •  
 • rozbor vybraného tématu (zvoleného na poslední schůzce Ekotýmu před prázdninami)
 • téma Jídlo
 • všichni
 • téma zvoleno na celý školní rok
 •  
 • diskuze k Analýze a výběr 8 otázek k Analýze daného tématu
 • rozdělení úkolů pro zjištění odpovědí na dané otázky (viz pracovní listy, příloha, fotodokumentace na webu školky)
 • děti + pí učitelky - ot.č.1, 3
 • rodiče + děti - ot.č.2, 6, 8
 • pí školnice - ot.č.4
 • pí ředitelka - ot.č.5
 • pí kuchařky -  ot.č.7, 8

 

Do příští schůzky Ekotýmu!!!

Zhodnocení co se povedlo, co ne a proč

+  J

 pečlivá příprava dětí z malého Ekotýmu a pí uč.Pecháčkové
 na schůzku velkého Ekotýmu, příjemná atmosféra, zapojení dětí,  vzájemná spolupráce

-  L

málo času

Termín dalšího setkání:

   31.10.2017, 15:30h, třída Broučci

Zapsala:

   Petra Tomancová

         

 

                      8 vybraných otázek k analýze stavu ve školce na téma JÍDLO
a kdo má za úkol zjistit odpovědi

 

                                                

1. Umí děti vysvětlit rozdíl mezi surovinou a potravinou? (děti + paní učitelky)

 

2. Využívá školní jídelna suroviny z místních zdrojů? Odkud nejčastěji dováží
    potraviny? (paní Járová + Jareček a František)

 

3. Dostávají děti možnost si jídlo upravit/připravit? (děti + paní učitelky)

 

4. Pěstujete na školní zahradě vlastní ovoce, zeleninu či bylinky? (paní Kaňová)

 

5. Pořádáte tematické dny týkající se jídla a správné výživy? (paní ředitelka)

 

6. Zařazuje školka bezmasou (nesladkou) stravu alespoň 1x týdně (paní Vlčková +
    Markétka)

 

7. Kolik se denně vyhazuje jídla ze školní jídelny? (paní kuchařky)

 

8. Preferujete ve škole sezonní potraviny? (paní kuchařky + paní Benešová)

 

MŠ VIZOVICE, Palackého 888

EKOškolka

Zápis ze 3. schůzky konané dne 23.02.2017, v 16:15 v Mateřské školce Vizovice

 

 • Schůzky se zúčastnili:

učitelky MŠ – Mgr. Jitka Galetková, Bc. Lenka Válková, Bc. Simona Pecháčková,

Petra Búřilová, Kristýna Ježová, zaměstnanci MŠ - Františka Kaňová, rodiče od dětí i se svými dětmi: Eva Singerová, Olga Vlčková, Jana Klačánková,  Dagmar Šimčíková

 

 • Vyhodnocení činnosti Ekotýmu z minulého školního roku. Co se povedlo a na čem se bude ještě pracovat
 • Analýza – voda v naší škole
 • Ve všech třídách MŠ byla provedena spotřeba vody na základě pokusů s dětmi (splachování WC – malé a velké tlačítko a mytí rukou). Děti pečlivě zapisovaly, vše zdokumentováno. Největší spotřeba – mytí rukou.
 • Řešení užitkové vody – zalévání zahrady a záhonků. V loňském školním roce byla vybudována nová zahrada, ta sebou přinesla zvýšení spotřeby vody. Rovněž nepřispělo i velké sucho. Pokud by nebyla nová zahrada, spotřeby vody by byla stejná jako v minulých letech.  
 • Ve všech třídách stále platí kapičkové pravidlo
 • Odečet vody – každodenní kontrola stavů
 • Od minule velmi výrazné zlepšení – již nedochází k ručnímu předmytí nádobí

 

 • Stanovení EKO PRAVIDEL
 • Členové Ekotýmu stanovili následujících 9 Eko pravidel a děti je názorně a výstižně nakreslily. Viz fotodokumentace.
 1. Šetříme vodou (při mytí rukou)
 2. Užívání WC (správná tlačítka-malé a velké)
 3. Čištění zubů (zastavujeme vodu při této činnosti)
 4. Sledování kohoutků, protékání WC

 

 1. Dešťová voda (zalévání zahrady a zahrádky)
 2. V rámci úspory vody využívat myčku a pračku
 3. Každodenní kontrola vody a odečet vodoměrů
 4. Informovat děti o čistotě okolních vod a péči o jejich čistotu (řeky, potoky, studánky)
 5. Lehce odbouratelné ekologické čistící prostředky

 

 

 • Návrh uspořádat na jaře dobrovolnou brigádu s rodiči. Vypracovat seznam, kdo by z řad rodičů měl zájem přijít pomoci a návrh prací, co je potřeba po zimním období venku u školky udělat a co je potřeba zajistit atd.

 

 • Příští schůzka týmu EKOškolka bude ???? na výše uvedené adrese. Přesný datum bude všem sdělen později.

 

 

Zapsala : Eva Singerová, 24.02.2017

Zápis z 1. schůzky konané dne 10.03.2016, v 15:30 v mateřské škole

 Schůzky se zúčastnili:

ředitelka MŠ Vizovice – Mgr. Ivana Petrů, učitelky MŠ - Lenka Válková, Petra Búřilová,

Bc. Martina Jaroňková, Mgr. Jitka Galetková, Kristýna Ježová, zaměstnanci MŠ Dagmar Červinková,

Františka Kaňová, rodiče od dětí: Iveta Járová, Eva Singerová, David Hába, Jana Klačánková

Dagmar Šimčíková, Marta Grosmanová

 Byly určeny funkce:

Zapisovatel: David Hába, Eva Singerová

Smajlíkovač: děti Emilka Klačánková a Barborka Singerová

Fotograf: Jana Klačánková, za děti Rozárka Maláčová

Ilustrátorka: děti Andrejka Střítecká a Rozárka Maláčová

 Co si představíme pod pojmem EKOŠKOLKA – hovořili jsme o tématech :

Odpady, zahrada, znalosti o životním prostředí, příroda, třídění-koše, vlastní prožitek

 Stanovili jsme si témata, kterým se do budoucna EKO ŠKOLKA bude zabývat a hlasovali jsme :

VODA  : 8 hlasů

JÍDLO  : 1 hlas

PROSTRĚDÍ MŠ : 0 hlasů

ODPADY : 5 hlasů

Většinou přítomných bylo zvoleno půlroční téma „VODA".

S tímto tématem budeme nadále pracovat.

 Příští schůzka týmu EKOškolka bude dne 16.03.2016 v 15:30hod., na výše uvedené adrese.

Zapsala : Eva Singerová, 13.03.2016