ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY VIZOVICE

 

Mateřská škola Vizovice, okres Zlín oznamuje, že zápis dětí pro školní rok 2018 – 2019 se uskuteční

dne 14. května 2018

od 8,00 – 11,00 a 13,00 – 16,00 hodin

v ředitelně MŠ – horní budova

 

Mgr. Ivana Petrů, ředitelka MŠ

 

 

Pokyny pro podávání žádostí:

     1. Vyplnění žádosti

Vydávání formulářů žádostí – je možné volit ze dvou způsobů:

Elektronické vydání – formulář žádosti si můžete stáhnout z webových stránek www.msvizovice.cz , vytisknete na JEDEN list papíru, vyplníte, necháte potvrdit registrujícím lékařem dítěte a přinesete ve dnech určených pro přijímání žádostí do MŠ.

Vyzvednutí v mateřské škole – formulář žádosti si můžete vyzvednout v mateřské škole v kanceláři účetní nebo v ředitelně ve dnech 9. 4. – 13. 4. 2018 v době od 8.00 – 15.00 hod. 

2. Předání žádosti v MŠ

Vyplněnou a zkontrolovanou žádost přineste v uvedeném termínu, tj. 14. 5. 2018

od 8,00 – 11,00 a 13,00 – 16,00 hodin do ředitelny mateřské školy.

K zápisu si přineste a na požádání předložte:

 • Vyplněnou žádost
 • Průkaz totožnosti zákonného zástupce
 • Rodný list dítěte

Při převzetí žádosti obdrží zákonný zástupce REGISTRAČNÍ ČÍSLO a bude seznámen s dalším postupem.

Zákonný zástupce dítěte má možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí (dle §36 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění). Na požádání může v průběhu přijímacího řízení, dne 25. 5. 2018 v době od 9.00 – 11.00 hod., nahlížet do spisu a informovat se o průběhu tohoto řízení.

3. Rozhodování o přijetí/nepřijetí

O přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka mateřské školy dle stanovených kritérií. Rozhodování trvá až 30 dnů od podání žádosti.

4. Zveřejnění

Při odevzdání žádosti v mateřské škole bude dítěti přiděleno registrační číslo. Seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem bude zveřejněn na webových stránkách školy a na vstupních dveřích do horní budovy dne 8. 6. 2018 po dobu 15 dnů. Ostatním žadatelům, jejichž děti nebyly přijaty k předškolnímu vzdělávání, bude doručeno rozhodnutí o nepřijetí.

Pro vydání rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí se dostavte osobně dne 8. 6. 2018 v době od 8.00 – 16.00 hod.

 

 

TERMÍN ZÁPISU DO MŠ VIZOVICE JE 14. 5. 2018 OD 8,00 – 11,00 A 13,00 – 16,00 HODIN V ŘEDITELNĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY.

Pro případ, že počet žádostí o přijetí převýší počet volných míst, stanovila ředitelka tato kritéria:

Kritéria

1.

 

 

5 let dosažených k 31. 8. 2018

 8 bodů

4 roky dosažené k 31. 8. 2018

 5 bodů

3 roky dosažené k 31. 8. 2018

 3 body

2 roky dosažené k 31. 8. 2018

 1 bod

2.

Trvalý pobyt v příslušném školském obvodu dané MŠ u dítěte, které dosáhlo věku minimálně 3 let k 31.8.2018

6 bodů

3.

Bydliště dítěte ve Vizovicích

1 bod

4.

Sourozenec, který je již v MŠ přijatý a bude se zde vzdělávat i ve školním roce 2018/2019

1 bod

 

 

Postup:

 • Každému žadateli / dítěti/ budou přiděleny body za splněná kritéria.
 • Podle počtu přidělených bodů bude stanoveno pořadí žadatelů.
 • Žadatelé se shodným počtem přidělených bodů budou dále řazeni podle data narození /od nejstaršího/

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. (§ 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění).

Dítě mladší 3 let věku lze k předškolnímu vzdělávání přijmout při splnění následujících podmínek. Předškolní vzdělávání spočívá především ve vzdělávací činnosti, nikoliv v poskytování péče (§ 33 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění); přijaté dítě musí být tedy od počátku připraveno plnit požadavky stanovené RVP PV a Školním vzdělávacím programem Mateřské školy Vizovice, okres Zlín a být přiměřeně samostatné. To znamená, že při nástupu do MŠ přiměřeně zvládá:

 • Komunikovat – umí si říci, co chce, co potřebuje
 • Nenosit pleny
 • Spolupracovat při oblékání, svlékání
 • Dokázat se najíst samo – držet lžíci, umět s ní jíst, při jídle sedět u stolu, pít z hrnku
 • Samostatně používat toaletu
 • Umět si umýt ruce mýdlem
 • Ujít kratší vzdálenost

Dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů, je podmínkou pro přijetí dítěte do mateřské školy řádné očkování.

O přijetí dítěte uvedeného v § 16 odst. 9 školského zákona rozhoduje ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře (§ 34 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění).

Povinné předškolní vzdělávání poslední rok před ZŠ

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak - § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění (dále jen školský zákon).

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu

k předškolnímu vzdělávání (§ 34a odst. 2 školského zákona) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole ve školském obvodu dle místa trvalého pobytu, v případě cizinců místa pobytu (dále jen spádová mateřská škola) - blíže § 34a odst. 2 školského zákona, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného vzdělávání v souladu s § 34a odst. 5 školského zákona.