5.TŘÍDA - ŽABKY

 

SEDÍ ŽÁBA V RÁKOSÍ,

TÁHÁ MYŠKU ZA VOUSY.

MYŠKA PÍSKÁ, ŽÁBA VÝSKÁ.

KUŇKY, KUŇKY, KUŇK, DO VODIČKY ŽBLUŇK.

Třída Žabky se nachází v horní budově v prvním poschodí nalevo od schodiště.

Třídu navštěvuje tento rok 27 dětí, z toho 14 dívek a 13 chlapců ve věku 5-7 let (4 děti s odloženou školní docházkou, 21 dětí předškolního věku a 2 děti středního věku).

Místnost je rozdělena na část herní s kobercem a část pracovní. V herně si děti hrají a spí. U stolečků zase převládají činnosti, výtvarné, pracovní a samozřejmě stolování. K naší třídě také přiléhá místnost na uskladnění peřinek a postýlek, koupelna a šatna dětí.

Hlavní cílem je připravit děti k zápisu do ZŠ. To znamená rozvoj hrubé motoriky, grafomotoriky, rozvoj řečových a předmatematických dovedností, dechové a artikulační cvičení.

Při naší práci respektujeme osobnost dítěte a dodržujeme zásady individuálního přístupu, přiměřenosti, názornosti, systematičnosti. Ve třídě panuje přátelská atmosféra a všichni se snaží dodržovat společná dohodnutá pravidla (spolupracujeme, uklízíme po sobě, pozdravíme a poděkujeme, učíme se správně stolovat).

Děti se schází do 8hod. Tento čas je vymezen pro volnou hru. Děti mají možnost vybrat si ze široké nabídky her a činností. Po snídani se děti společně schází v herně na koberci uprostřed třídy v komunitním kruhu. Zde jsou vedeny rozhovory dětí na konkrétní téma, dochází zde zejména k procvičování jazykových a rozumových schopností. Cílem je vést děti k tomu, aby si při sdílení zážitků dovedly naslouchat. Pohybové chvilky, které jsou často spojeny s říkadlem a písničkou. U této činnosti se děti spontánně projeví, přičemž se rozvíjí mimo jiné jejich hrubá motorika, koordinace pohybů a orientace v prostoru. V plánované řízené činnosti se postupně prostřídají všechny složky estetické, mravní a prosociální výchovy a to nenásilným způsobem, vhodným prodanou věkovou kategorii. Tyto činnosti se střídají podle aktuálního tématu vyplývajících z TVP.

Ve třídě jsou rozmístěna centra aktivit, v jejichž dosahu jsou hračky k těmto centrům zaměřené tzv. centra aktivit: ateliér, domácnost, pokusy a objevy, manipulační hry, knihy a písmena, divadlo, hudba, kostky, písek, cvičení.

Děti si činnosti vybírají z jednotlivých center. Po dokončení činnosti se děti schází v hodnotícím kruhu, kde si sdělují své dojmy, úspěchy, popřípadě neúspěchy při své práci.

Během celého dne se dbá na dodržování pitného režimu.

Spolupráce s rodiči je důležitá. Kdykoliv jim rádi odpovíme na individuální dotaz ohledně jejich dětí. Mohou si domluvit konzultaci s paní učitelkou o výchovně vzdělávacích potřebách jejich dítěte.