7. TŘÍDA - MYŠKY

Učitelky: Mgr. Daniela Surá
Mgr.Simona Ulmanová
Asistent pedagoga: Eva Žédková

Třída „MYŠKY“ je třídou logopedickou, ve které jsou vzdělávány děti se specifickými vzdělávacími potřebami, zejména s narušenou komunikační schopností. V letošním školním roce je do třídy zařazeno 14 dětí ve věku 4 - 6 let. Všechny děti jsou zařazeny na základě vyšetření
a doporučení SPC Zlín (Mgr. Marcela Ševelová, Bc. Mgr. Jana Mikuláštíková) a rozhodnutí paní ředitelky.

     Třída se nachází v přízemí horní budovy naproti ředitelny, a je bezbariérová. Menší kolektiv v této třídě má velký vliv na celkové klima třídy. Děti jsou kamarádské, navzájem si pomáhají. Můžeme je i lépe pozorovat při různých činnostech a v případě potřeby se jim individuálně věnovat.

Mezi naše hlavní cíle patří:

 • připravit děti během pobytu v MŠ na vstup do ZŠ
 • snažit se odstranit, nebo alespoň zmírnit, jejich poruchy komunikačních schopností
 • rozvíjet řeč po stránce obsahu a formy
 • vytvářet podmínky pro správný vývoj řeči
 • brát každé dítě jako osobnost a rozvíjet jej po všech stránkách
 • vytvářet pro děti otevřené, harmonické a přirozené prostředí s dostatkem impulsů, podnětů
  a pozitivních prožitků

 

     S dětmi pracujeme podle Třídního vzdělávacího plánu (TVP) a Individuálního plánu rozvoje osobnosti. Oba tyto dokumenty vycházejí ze Školního vzdělávacího plánu (ŠVP) – Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě.

     Využíváme prvky programu Začít spolu. Přesto, že je třída prostorově menší, snažíme se ji rozdělit do jednotlivých center aktivit, ze kterých si děti následně samostatně volí činnosti
ze vzdělávací nabídky.

      Centra aktivit v naší třídě: Domácnost, Ateliér, Divadlo, Kostky, Manipulační hry, Knihy
a písmena, Hudba, Pokusy a objevy, PC.

 

     Logopedická péče v naší třídě probíhá ve dvou formách:

 • Skupinové (v rámci komunitního kruhu) – cvičení jazyka, artikulační cvičení, dechová
  a fonační cvičení, rozvíjení fonematického sluchu, rozvoj slovní zásoby, navázání komunikace s kamarády a pracovníky MŠ
 • Individuální – náprava řeči dle individuálních potřeb dětí (probíhá ve vedlejší místnosti
  u logopedického zrcadla)

 

V letošním školním roce nás bude provázet další ze 4 témat Ekoškoly – Prostředí. A právě na toto téma bude zpracován i třídní projekt.