Platba červenec 2018

Prosím, uhraďte do 15. 7. 2018 

 Výše úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok

2017/2018 v Mateřské škole Vizovice, okres Zlín

Pro školní rok 2017/2018 stanovuje ředitelka mateřské školy v souladu s § 6 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb., v platném znění, měsíční úplatu za předškolní vzdělávání ve  výši 400,- Kč. Osvobozen od úplaty je zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi nebo pokud dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči. Tuto skutečnost je nutno prokazovat opakovaně ředitelce mateřské školy dokladem vystaveným úřadem práce.  

Podle § 123 odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění se vzdělávání v mateřské škole poskytuje dítěti bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.
 

                                                   Mgr. Ivana Petrů
                                                        ředitelka

 
CENA  STRAVNÉHO  V MŠ  ROK   2015                                                                                                                                         
------------------------------------------------------------------------------------
STRAVNÉ DĚTI       3- 6 LET      35,-    
Z TOHO:
PŘESNÍDÁVKA      9,-
OBĚD                     19,-
SVAČINA               7,-
----------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM                 35,-
 
STRAVNÉ PRO DĚTI,JEŽ DOVRŠÍ V PŘÍSLUŠNÉM ŠKOLNÍM ROCE    7 LET    37,-       
Z TOHO:   
PŘESNÍDÁVKA      9,-
OBĚD                     21,-
SVAČINA                7,-
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM                  37,-
 
 DLE PŘÍLOHY Č. 2 K VYHLÁŠCE Č .107/ 2005 SB.