Logopedická třída

Součástí mateřské školy Vizovice, okres Zlín je logopedická třída, do které jsou na žádost rodičů a s doporučením odborného pedagoga /logopeda/ zařazovány děti s vadami řeči. Rodiče se mohou při zápisu informovat o možnosti zařazení dítěte do této třídy.

Jaké jsou výhody logopedické třídy?

  1. V logopedické třídě je snížený počet dětí.
  2. Kolektiv třídy je tvořen 15 dětmi a dvěma logopedickými asistentkami. Menší počet dětí umožňuje individuální přístup paní učitelek ke každému dítěti (přizpůsobit se jejich pracovnímu tempu,unavitelnosti, respektovat jejich individ. pořeby atd.)
  3. Třída je vybavena didaktickými i kompenzačními pomůckami, odbornou literaturou, hrami rozvíjejícími komunikační dovednosti dětí, hračkami pro jemnou motoriku dětí a dalším.
  4. Denně je dětem poskytována individuální logopedická péče u logopedického zrcadla, která se zaměřuje na podporu správného dýchání, rozvoj artikulace, hybnost mluvidel, obratnost jazyka, zlepšování sluchového vnímání a fonematického sluchu a to vše podle potřeb každého dítěte.
  5. Denně probíhá skupinová logopedie jako součást třídních aktivit a činností
  6. Třídu jednou měsíčně navštěvuje speciální pedagog- logoped, který poskytuje odbornou péči a konzultace jak učitelům, tak i rodičům.
  7. Spolupracujeme s rodinou. Rodiče jsou pro nás partnery, poskytujeme jim informace, týkající se denní logopedické péče, konzultace, možnost depistáže a jiných potřebných spec.vyšetření v prostředí MŠ, které je dětem blízké a není proto stresující. Rodiče nejsou nuceni k dojíždění ani na vyšetření k odkladu školní docházky, které provádí na žádost rodičů SPC Zlín také v prostředí MŠ.