577 452 726

informační linka

Od 6:05 do 16:35 hodin

provozní doba

Denní program

Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního vzdělávacího programu probíhá v následujícím základním denním režimu:

6:05 – 8:00 příchod a předávání dětí

8:00 – 9:45 svačinka, doba určená pro volné, spontánní,
zájmové, řízené činnosti dětí, pohybové chvilky, hygiena,
přesnídávka
9:45 – 11:45 pobyt dětí venku, činnosti s důrazem na pohybové aktivity,
seznamování s přírodou, přírodními jevy a s okolním světem,
volné aktivity
11:45 – 12:30 oběd a osobní hygiena dětí
12:30 – 14:15 spánek a odpočinek respektující rozdílné potřeby dětí,
četba, poslech relaxační hudby, grafomotorické činnosti,
individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku

14:15 – 14:45 odpolední svačinka

14:00 – 16:35 odpolední svačina, volné i řízené činnosti a aktivity dětí
zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové
aktivity dětí ( podle počasí venku ), didaktické a společenské
hry, individuální péče
Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního rámcového programu a v případě výletů, exkursí, divadelních a
filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů, školních slavností a
podobných akcí.

Související články