Setkání  Klubu rodičů dne 6.3. 2018

Přítomni: Vlčková, Jordánová, Kalincová, Žédková, Matějková, Benešová, Roháčová, Smetanová,Svoradová, Epple, Mikesková

Za školku se zúčastnila paní ředitelka  Mgr.Ivana Petrů

Omluveni: Klačánková

Na schůzce byla probírána následující témata:

 • Zajištění knihy pro předškoláky – klub rodičů

Knihy zajišťuje paní Roháčová

 

 • Výlet pro děti – plavba lodí Hodonín – paní ředitelka zajistí, ZOO Lešná menší děti

 

 

 • Fotografování dětí – byl vybrán fotograf Lígr, skupinová fotka ( květen ) + samostatné dítě (16.4. horní budova, 19.4. dolní budova) + stojánek s fotografií +magnetka (sada 200,-)

 

 • Dárek pro předškoláky – na výběr jsou trička, šiltovky, batůžky. Bude probíhat průzkum mezi rodiči předškoláků

Dále nás seznámila s aktivitami, které jsou již v plném proudu. Ve školce jsou naplňována kritéria pro získání titulu EKOŠKOLKA – tématem je jídlo

- Dětský ekotým

- proběhla analýza slabých a silných stránek

- Požádáno o titul EKOŠKOLKA

Dále se nově školka přihlásila do projektu zdravá školní jídelna

 • Plnění navržených 10 kritérií
 • Skladba potravin
 • Zdravý způsob stravování

 

O prázdninách má probíhat rekonstrukce elektroinstalace na horní budově školy.

Paní ředitelka nás seznámila s výhledovým plánem  na  zabezpečení vchodů proti vniknutí cizí osoby u obou školních budov. Bude probíhat průzkum v jednotlivých třídách, jakou formou bude otevírání dveří zabezpečeno. Jedná se o zajištění dveří čtečkou

 • Biometrické údaje – otisk prstu
 • Čipová karta na vstup

 

Olga Vlčková, Kalincová Markéta

Setkání  Klubu rodičů dne 6.3. 2018

Přítomni: Vlčková, Jordánová, Kalincová, Žédková, Matějková, Benešová, Roháčová, Smetanová,Svoradová, Epple, Mikesková

Za školku se zúčastnila paní ředitelka  Mgr.Ivana Petrů

Omluveni: Klačánková

Na schůzce byla probírána následující témata:

 • Zajištění knihy pro předškoláky – klub rodičů

Knihy zajišťuje paní Roháčová

 

 • Výlet pro děti – plavba lodí Hodonín – paní ředitelka zajistí, ZOO Lešná menší děti

 

 

 • Fotografování dětí – byl vybrán fotograf Lígr, skupinová fotka ( květen ) + samostatné dítě (16.4. horní budova, 19.4. dolní budova) + stojánek s fotografií +magnetka (sada 200,-)

 

 • Dárek pro předškoláky – na výběr jsou trička, šiltovky, batůžky. Bude probíhat průzkum mezi rodiči předškoláků

Dále nás seznámila s aktivitami, které jsou již v plném proudu. Ve školce jsou naplňována kritéria pro získání titulu EKOŠKOLKA – tématem je jídlo

- Dětský ekotým

- proběhla analýza slabých a silných stránek

- Požádáno o titul EKOŠKOLKA

Dále se nově školka přihlásila do projektu zdravá školní jídelna

 • Plnění navržených 10 kritérií
 • Skladba potravin
 • Zdravý způsob stravování

 

O prázdninách má probíhat rekonstrukce elektroinstalace na horní budově školy.

Paní ředitelka nás seznámila s výhledovým plánem  na  zabezpečení vchodů proti vniknutí cizí osoby u obou školních budov. Bude probíhat průzkum v jednotlivých třídách, jakou formou bude otevírání dveří zabezpečeno. Jedná se o zajištění dveří čtečkou

 • Biometrické údaje – otisk prstu
 • Čipová karta na vstup

 

Olga Vlčková, Kalincová Markéta

 

Klub rodičů pro školní rok 2017/2018

1. třída

Michaela Smetanová 

Lada Matějková

2. třída

Olga Vlčková 

Markéta Kalincová

3. třída

Radka Svoradová 

4. třída

Marta Jordánová 

Šárka Benešová 

 5. třída

Eva Žédková

Michaela Epple 

6. třída

Jana Klačánková 

Marta Jordánová

7. třída

Martina Roháčková 

Přehled výdajů SRPDŠ - školní rok 2016 -2017

     

Převod k 27.7. 2016

8 670,73

 

Příspěvky

36 000,00

 

 

 

 

Celkem

44 671

 

 

 

 

Mikuláš

230,00

 

 

27,00

 

Mikuláš - Pavelkovi

4 154,00

 

Darovací smlouva

21 600,00

 

Vizovjánek, LŠÚ

222,00

 

 

144,00

 

Program školky Jarní akce

130,00

 

Program školky Jarní akce

564,00

 

Program školky Jarní akce

445,90

 

Program školky Jarní akce

91,90

 

Program školky Jarní akce pap. Pavelka

150,00

 

Kniha pro předškoláky

7 500,00

 

Dětský den - párty balonky

940,00

 

Dětský den

258,00

 

Kulisy, vernisáž

439,00

 

plavání -jízdné

153,00

 

Celkové výdaje

37 049

 

 

 

 

Hotovost

113,00

 

Běžný účet

650,90

 

Spořící účet Hit

6 857,64

 

 

 

 

Celkový zůstatek

7 622

 
     
     
 

Členové Klubu rodičů 2016/2017

 

 

Jana Klačánková

janaklacankova@seznam.cz

Marta Jordánová

marta.jordanova@gmail.com

Markéta Kalincová

marketavalaskova@seznam.cz

Martina Mikesková

martina44@seznam.cz

Michaela Epple

misa.epple@gmail.com

Radka Svoradová

svoradova.r@seznam.cz

Lenka Macíková

lenka.maciková@gmail.com

Jana Kalivodová

jowan@seznam.cz

Olga Vlčková

o.vlckova@email.cz

Martina Solařová

solarovam@seznam.cz

Petra Sobková

psobkova@seznam.cz

Věra Orbesová

orbesovav@aveng.cz

Šárka Benešová

sar.benesova@seznam.cz

 

Setkání  Klubu rodičů dne 9.6. 2017

Přítomni: Vlčková, Klačánková, Jordánová, Sobková, Epple, Mikesková

Za školku se zúčastnila paní ředitelka  Mgr.Ivana Petrů a paní učitelka Milena Krajščáková

Omluveni: Orbesová, Solařová, Kalivodová, Maciková, Svoradová, Benešová

Setkání se uskutečnilo na popud rodičů dětí účastnících se výletu autobusem pořádaných školkou, kdy na sedadlech pro 2 dospělé osoby byly umístěny 3 děti.

Na schůzce se projednaly návrhy rodičů na bezpečnou přepravu dětí –  bylo požadováno zachování počtu dětí v přepravním prostředku ku danému počtu sedadel.

Paní ředitelka navrhla následující možnosti:

-   neorganizovat akce a výlety

- dopravu na akci, či výlet nechat zajistit rodiči dětí dle vlastních možností (tomu by předcházelo zjišťování zájmu a vybírání peněz…)

- zajištění místa, pro každé dítě v autobusu – může nastat situace, že se výletu dítě nezúčastní, a přesto zaplatí místo v autobusu (nevratná záloha)

- zachování současného stavu – kdy mohou se ocitnout na sedadle pro dva - děti 3

Výše uvedené možnosti byly probrány

- z ekonomického hlediska – pro zachování možnosti účasti všech dětí navštěvující školní zařízení

Při závazných přihláškách na výlet by došlo k prodražení výletu, kdy např. bude dle počtu dětí objednán počet 3 autobusů  a budou poloprázdné (nemocnost aj )

Ze strany školky je snaha objednat patřičné množství autobusů (objednávky je třeba udělat i 3 měsíce dopředu – množství dětí, které se účastní, se mění až do poslední chvíle – nemocnost aj..

-současná legislativa

Při objednáním autobusu, či nastoupením do něj souhlasíte s přepravními podmínkami a všeobecnými podmínkami přepravní společnosti a ty určitě říkají, kolik přesně je míst k sezení a kolik ke stání.

Viz přesné znění :

Zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb.

1) Řidič nesmí připustit, aby počet přepravovaných osob starších 12 let překročil počet povolených míst určených k přepravě osob (dále jen "povolené místo").

(2) V motorovém nebo jeho přípojném vozidle, které je určeno pro přepravu osob,2) se smějí na povolených místech přepravovat osoby pouze do přípustné užitečné hmotnosti, počet osob starších 12 let však nesmí převyšovat počet povolených míst.

 

V našem případě pouze k sezení nesmí počet osob starších 12 let překročit počet povolených míst, což se našich dětí netýká.

Legislativa neurčuje množství dětí do 12 let na 2 sedadlech.

Při využití hromadné dopravy není vůbec brán zřetel na množství sedadel viz. MHD, tramvaje, vlak a přesto jsou tyto spoje běžně užívány pro přepravu věkových skupin do 6 let.

Lze shrnout, že legislativa při veřejné přepravě dětí je nepoměrně volnější, než při přepravě dětí v osobních automobilech.

Paní ředitelka i paní učitelka nám projevily empatie a také nás ubezpečovaly, že jsou stále mezi dětmi a sledují, jak se dětem při jízdě daří, a protože nejsou děti obvykle oddělovány od svých paní učitelek, tak jsou schopné se podělit o své potřeby. Bylo poznamenáno, že naopak tam, kde děti sedí 3 vedle sebe je více klid, než když sedí 2, které mají více prostoru se vrtět a otáčet do různých stran. Děti, které  sedí  uprostřed  jsou se samozřejmostí na zpáteční cestě vystřídány.

 

Zástupci rodičů k výše uvedeným možnostem zaujali jednoznačné stanovisko – nadále s akcemi počítat a organizovat je již vyzkoušeným způsobem.

 

Pro zajištění řádné informovanosti bylo dohodnuto následující:

 

-           bude vždy vyvěšeno upozornění – o možnosti sezení 3 dětí na sedadlech pro 2 dospělé osoby

u  podpisového   archu  seznamu dětí na výlet, aby rodič zvážil, zda dítě pojede, či nepojede na výlet.

 

Paní ředitelka nás dále ubezpečila, pro děti, které se nezúčastní výletu, budou mít vždy připravený náhradní program.

 

Zápis ze schůze provedla:  Olga Vlčková

Vizovice   9. 9. 2017

Setkání Klubu rodičů dne 13.3.2017

Přítomni: Klačánková, Jordánová, Kalincová, Svoradová, Mikesková, Benešová, Vlčková, Solařová, Orbesová, Epple, Kalivodová.

Za školku se zúčastnila paní ředitelka a paní Kovaříková ( vedoucí stravování ).

Omluveni: Sobková a Macíková.

 

Body, které se projednávaly:

1. Den dětí ve školce: návrh akcí, které by se mohly konat v rámci dětského dne ve školce.

2. Informace o akci na zahradě, která proběhne 19.4.2017 na téma Pokusy s fyzikou.

3. Seznámení zástupců s možnostmi výběrů sad fotografii a výběr fotografů pro školku.

Byla odsouhlasena sada fotek za 220 Kč i se skupinovou fotkou + bude se doplácet 1 ks foto na tablo pro předškoláky.

4. Kniha pro předškoláky – zástupci rodičů od předškoláků se dohodli, že společně vyberou a koupí vhodnou knihu na Akci rozloučení s předškoláky. Školka dodá přesný počet dětí. Cena knihy by měla být do 150 Kč/ks.

5. Výlety – shodli jsme se se zástupci tříd po představení nabídek a možností, kam by děti mohly jet, že nejzajímavější je nabídka výletu do Hodonína s námětem Pohádková plavba.

6. Zdravé stravování – po diskuzi s vedením školky jsme se shodli se zástupci klubu rodičů, že nynější změny v jídelníčku jsou dostačující.

7. Prosíme o dodržování času pro odchod z areálu školky a to nejpozději do 16 15 hod..

8. V rámci diskuze se probralo i téma pitný režim ve školce a vhodné nápoje pro děti.

9. Prosíme rodiče, aby si jejich děti hrály jen na červeném hřišti a neničily vybavení školní zahrady.

Na závěr proběhla i diskuze o vyvěšování týdenních plánů činnosti v rámci každé třídy.

 

Termín další schůzky nebyl oznámen. Schůzka bude svolána v případě potřeby projednávání nových záležitostí.

 

Ve Vizovicích, dne 22.3.2017                                                           Mgr. Klačánková Jana

2. schůzka Klubu rodičů: 22. 11. 2016

 

Přítomni: Jana Klačánková, Marta Jordánová, Petra Sobková, Markéta Kalincová, Věra Orbesová, Olga Vlčková, Jana Kalivodová, Lenka Macíková,  Radka Svoradová, Šárka Benešová, Martina Solařová.

Omluveni: Martina Mikesková, Michaela Epple.

 

Paní Vlčková předložila nové podklady k souhlasu s vedením účtu Klubu rodičů na její jméno. Přítomní podepsali.

 

Mikulášský balíček: Z fondu Klubu rodičů byl na minulé schůzce odsouhlasen příspěvek ve výši +- 25 Kč. Kompletní balíček zajistí MŠ. Obsah balíčku: perník, pití, čokoláda, magnetka, balonek, frkačka.

 

Proběhla diskuse o možných finančních přivýdělcích, které by pomohly s financováním různých akcí v MŠ, případně by se finanční hotovost dala využít jako sponzorský dar pro vybrané zvířátko v ZOO Lešná (podnět paní ředitelky). Cílem je, aby se ve sběrných akcích angažovaly i děti. Nabízí se:

 • sběr papíru – sběr by probíhal obdobně jako v ZŠ, tzn. papír by každý shromažďoval doma a v určený termín by byl přistaven kontejner na papír. Problém s umístěním kontejneru, zajištěním jeho provozu apod.
 • sběr oleje – použitý rostlinný olej se sbírá do PET láhve. V MŠ bude umístěna nádoba, do které lze naplněné PET láhve shromažďovat.
 • sběr pomerančové kůry – usušená kůra z pomerančů či citronů (nikoli z mandarinek) se odevzdává v papírových sáčcích. Sběr aktuálně probíhá v ZŠ, na třídních schůzkách se zjistí podmínky.
 • sběr bylinek – V. Orbesová prověří možnosti a podmínky sběru, šlo by realizovat od jara
 • zmíněno byla i možnost pořádání jarmárků/bazárků na výrobky vytvořené dětmi.

 

Diskuze:

J. Kalivodová upozornila na nevhodné potraviny v jídelním lístku MŠ a prezentovala možné záměny. Zavedení možných úprav ve složení potravin v dětském jídelním lístku bylo dáno k diskusi. Paní ředitelka doporučila schůzku s vedoucí stravovacího provozu a projednání možných záměn vhodnějších surovin pro přípravu pokrmů přímo s ní.

J. Kalivodová jako nutriční poradkyně nabídla své znalosti MŠ i případným zájemcům ze stran rodičů. V případě zájmu je připravena podat vysvětlení k nutnosti změn a zároveň žádá rodiče o zpětnou vazbu na změny, a to prostřednictvím emailu.

Změny se budou v následujícím období odrážet v jídelním lístku, zároveň se zjistí finanční náročnost těchto změn.

 

Jana Kalivodová a Lenka Macíková

 

 

1.schůzka Klubu rodičů: 25.10.2016

 

Přítomni:

Klačánková Jana, Sobková Petra, Jordánová Marta, Kalincová Markéta,            Mikesková Martina, Epple Michaela, Svoradová Radka, Macíková Lenka,    Kalivodová Jana, Vlčková Olga, Solařová Martina, Orbesová Věra a paní ředitelka Ivana Petrů.

 

Omluvena: Benešová Šárka

 

Program setkání:

 • Seznámení nových členů s činnostmi Klubu rodičů.
 • Informování členů o finančním hospodaření v roce 2015/2016 (p.Vlčková).
 • Hlasování o budoucím nakládání s financemi na rok 2016/2017.
 • Diskuze o Mikulášském balíčku, příspěvek na Vánoce dětem do tříd.
 • Volná diskuze k aktuálním tématům.

 

Závěry ze schůzky:

 • Odhlasován Mikulášsky balíček – bude 1 balíček, který bude obsahovat klasické ,,Mikulášské“ dobroty doplněné o výtvarné překvapení (za příspěvku z fondu Klubu +- 25 Kč). Kompletní balíček zajistí školka.
 • Byl schválen příspěvek na vánoční dárky 120 Kč/ na dítě.
 • Na příštím setkání přinese paní Vlčková (pokladník, správce účtu) nové podklady k souhlasu aktuálním členům s vedením účtu Klubu rodičů na její jméno.  
 • Diskuze o rozbitém chodníku před Dolní budovou školky – v řešení.
 • Diskuze o vjezdu aut ke školce v úterý ( předškoláci jezdí plavat). Prosíme rodiče o dodržování doby, kdy se nemá jezdit ke školce, aby děti stíhaly jezdit v řádném čase na lekce plavání.
 • Diskuze o změně otvírací doby školky pro vyzvednutí dětí. Proběhla změna. Školka se pro rodiče otevírá ve 12 15 a poté v 14 45.
 • Druhá schůzka Klubu rodičů proběhne 22.11.2016 v 15 15.

Klačánková Jana